О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

749/29.11.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на29.11.2019    в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 539/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от И.Г.М. чрез адв. А.А.Г. срещу решение № 582/10.05.2019 год по гр.д. № 2295/2017 год на Окръжен съд Варна (с характер на определение), с което е оставена без уважение молбата му с вх.№ 10841/08.04.2019 год за допълване на решение № 355/22.03.2019 год с изричен диспозитив по чл.194 ал.3 от ГПК, с който да признае за неистински Протокол за въвод във владение № 87/03.07.1998 год и Договор за наем от 15.05.2001 год, да изключи същите от доказателствата по делото и да ги изпрати на прокурор. По съображения за незаконосъобразност на постановения съдебен акт, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друг, с който искането бъде уважено.

В постъпилия отговор от З.Г.К. чрез адв. И.Н.А. е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на обжалвания акт.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

В проведеното на 01.11.2018 год съдебно заседание е открито производство по чл. 193 от ГПК за оспорване истинността на Протокол за въвод във владение № 87/03.07.1998 год и Договор за наем от 15.05.2001 год във връзка с искането на ищеца за упражняване на косвен съдебен контрол на осн. чл. 17 ал.2 от ГПК по отношение на решение от 16.02.1994 год по адм.д. № 557А/1993 год на Окръжен съд Варна.

В мотивите на решението си съдът подробно е обсъдил това искане и е посочил, че в хода на приключилото с влязло в сила решение по гр.д. № 4430/2000 год на ВРС, въпросът за косвения съдебен контрол на решението по адм.д. № 557А/1993 год е разгледан, възраженията във връзка с реституционната процедура са били противопоставени на праводателката на ищеца и по тях има произнасяне. Повторното им разглеждане съдът е счел за недопустимо и поради това не дължи произнасяне с изричен диспозитив по направеното оспорване.

Този извод на съда е правилен и законосъобразен. Съгласно чл. 194 от ГПК произнасянето на съда по оспорването на истинността на документ може да бъде облечено под формата на изрично определение, или да бъде дадено в решението по делото.

Настоящият състав споделя мотивите, поради които съдът е приел, че упражняването на косвен съдебен контрол по отношение реституционната процедура за имота е недопустимо и по него не дължи произнасяне. Не е налице непълнота на решението в тази насока, затова и съдебният акт, с който е оставена без уважение молбата за допълването му, е законосъобразен и следва да бъде потвърден.  

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 582/10.05.2019 год по гр.д. № 2295/2017 год на Окръжен съд Варна (с характер на определение), с което е оставена без уважение молба с вх.№ 10841/08.04.2019 год, подадена от И.Г.М. чрез адв. А.А.Г. за допълване на решение № 355/22.03.2019 год.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

2.