ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

127/13.02.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 13.02.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 54/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от ЗК”Съгласие” с.Срацимир, Силистренска обл. срещу определение № 390/05.12.2014 год по в.гр.д. № 347/2014 год на Окръжен съд Силистра, с което е оставена без разглеждане жалбата срещу постановление от 27.10.2014 год на Грета Ялъмова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд Силистра, с което е обявен купувач от проведената на същата дата публична продан на недвижим имот по изп.д. № 20123420400336 по описа на СИС при Районен съд Силистра. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постновяване на друго, с което обжалваното изпълнително действие бъде отменено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Частният жалбоподател е участвал като наддавач в проведената на 27.10.2014 год публична продан и като такъв има право да обжалва постановлението за възлагане поради това, че наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Съгласно чл. 435 ал.3 от ГПК на обжалване подлежи постановлението за възлагане, защото то е актът, с който се приключва процедурата по извършване на публичната продан. Обявяването на купувач е междинен етап от провеждането на проданта и в случай, че цената не бъде внесена в срока по чл. 492 ал.3 от ГПК се преминава към следващия наддавач, а при отсъствие на такъв се насрочва нова продан. Именно поради неокончателния си характер постановлението за определяне на купувач не е посочено от закона като акт, подлежащ на обжалване. Когато при провеждането на публичната продан са допуснати нарушения във връзка с наддаването или възлагането на имота, пътят на защита е чрез обжалване на постановлението за възлагане, каквото в настоящия случай не е издадено към момента на подаване на жалбата.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 390/05.12.2014 год по в.гр.д. № 347/2014 год на Окръжен съд Силистра, с което е оставена без разглеждане жалбата на ЗК”Съгласие” с.Срацимир, Силистренска обл. срещу постановление от 27.10.2014 год на Грета Ялъмова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд Силистра, с което е обявен купувач от проведената на същата дата публична продан на недвижим имот по изп.д. № 20123420400336 по описа на СИС при Районен съд Силистра.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.