ОПРЕДЕЛЕНИЕ

143

02.03.2017 г., гр. Варна

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 02.03. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.54 по описа за 2017 година:

 

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от С.О.Ю. от гр. Попово, срещу определение № 269/15.12.2016 год. на ОС Търговище по гр.д. 218/2016 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение подадената от нея молба за освобождаване от заплащане на дължима д.т. по въззивна жалба срещу постановление за възлагане на ЧСИ №769 по изп.д. 20127690400929 по реда на чл. 435 ГПК по същото гр.д. в размер на 25 лв. В жалбата се твърди, че съдът не е взел предвид нетното трудово възнаграждение, а само брутното такова при определяне на дохода на страната.

На насрещната страна по делото не е връчен препис от жалбата, тъй като все още производството е едностранно.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Г-жа Ю. е подала пред ОС молба за освобождаване от заплащане на д.т. от 25 лв. в производство по чл. 435 ГПК по обжалване действията на ЧСИ. Представени са доказателства, че същата има доход от 720 лв., формиран от 120 лв. вдовишка пенсия /г-жа Ю. живее сама и няма задължения за издръжка на други лица/ и трудово възнаграждение от 600 лв.

За да бъде освободено едно лице от заплащане на дължимата д.т. по делото е достатъчно да докаже, че не разполага с достатъчно средства за това.

Госпожа Ю. има достатъчно средства да заплати д.т. от 25 лв., дори и при изчисляване на нетния размер на заплатата й. Тя е работоспособна и в добро здравословно състояние.

Атакуваният акт на ОС подлежи на потвърждаване.

Водим от горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 269/15.12.2016 год. на ОС Търговище по гр.д. 218/2016 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: