ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

102

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  20.02.2018 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 54/2018 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е частна жалба вх.№ 677/01.02.2018 год по описа на Апелативен съд Варна от М.К.В. чрез процесуалния й представител адв. В.И.Ж. ***, преупълномощен от адв. С. Н. от АК Варна, срещу разпореждане № 1261/10.10.2017 год по в.гр.д. № 306/2017 год на Окръжен съд Добрич, с което е върната като нередовна частна жалба вх.№ 5017/02.08.2017 год срещу определение № 730/07.07.2017 год. По съображения, че е отстранила в срок нередовностите на частната жалба, като е изпратила платежното нареждане за внесената държавна такса по куриер в последния ден на срока – 03.10.2017 год, частната жалбоподателка моли за отмяна на разпореждането и връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия и администриране на частната жалчба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и слещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Частна жалба вх.№ 5017/02.08.2017 год е подадена от М.К.В. чрез процесуалния й представител адв. С. Н., срещу определение № 730/07.07.2017 год по в.гр.д. № 306/2017 год на Окръжен съд Добрич.

С разпореждане № 1126/11.09.2017 год частната жалба е оставена без движение, като на жалбоподателката са дадени указания в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена по сметка на Апелативен съд Варна държавна такса в размер на 15 лв. Съобщението е връчено на страната чрез процесуалния й представител, на 26.09.2017 год, а срокът за изпълнение указанията на съда изтича на 03.10.2017 год.

С молба вх.№ 6400/10.10.2017 год, подадена от процесуалния представител на страната, е представено банково бордеро от 03.10.2017 год за внесяне на дължимата държавна такса, както и товарителница, издадена на 03.10.2017 год, установяваща приемането на пратката от куриер - „Еконт“.

Разпореждането за връщане на частната жалба е постановено на 10.10.2017 год, в същия ден, но преди постъпване на молбата в деловодството. Въпреки това съдът е следвало да съобрази представените доказателства за датата на изпращане на молбата с приложеното доказателство за отстраняване нередовностите на частната жалба.

На осн. чл. 62 ал.2 от ГПК срокът не се смята пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата, а в случая – чрез куриер. Като не е преценил това обстоятелство, съдът е допуснал нарушение на процесуалния закон, довело до неправилност на разпореждането за връщане на частната жалба. То следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и администриране на въззивната частна жалба вх. № 5017/02.08.2017 год срещу определение № 730/07.07.2017 год по в.гр.д. № 306/2017 на Окръжен съд Добрич

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 1261/10.10.2017 год по в.гр.д. № 306/2017 год на Окръжен съд Добрич, с което е върната като нередовна частна жалба вх.№ 5017/02.08.2017 год срещу определение № 730/07.07.2017 год по същото дело.

ВРЪЩА делото на съдия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и администриране на частната жалба.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.