ОПРЕДЕЛЕНИЕ

749

03.11. 2014  г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 03.11. 2014   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.540 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Т.Г.Т. срещу определение № 2871/02.10.2014 г. по гр.д. 1790/2014 г. на ВОС, с което е прекратено производството по предявения от него иск срещу В.Д.Т., с правно основание чл. 26, ал.2 ЗЗД за прогласяване на нищожността на договор за покупко-продажба на недвижим имот по нотариален акт № 185, т.ІІ, рег. 6729, д. 375/2004 год. на ВН. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, че съдът е дал неправилна првана квалификация на иска по СК, а той е предявен по ЗЗД. Отделно се твърди, че прекратяването е извършено преди изтичане на срока за отстраняване на нередовностите в исковата молба.

Препис от жалбата не е връчен на насрещната страна, предвид фазата на производството, преди връчване на препис от ИМ на ответника.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искова молба, с която Т.Т. е предявил искове срещу другите две страни по сделка покупко-продажба по нот.а. 185/2004 г. за установяване нищожност на договора за продажба, тъй като не е подписвал пълномощното, описано в сделката, с което съпругата му В.Т. го е представлявала. В исковата молба се твърди също, че не е получил и никаква част от цената по сделката и има интерес от иск за разваляне на договора на това основание, но искането е само за установяване нищожността на сделката.

ВОС е оставил исковата молба без движение с разпореждане от 01.08.2014 год. и указания за остраняване на противоречията между твърденията и петитума, за уточняване на фактическите твърдения и за посочване на точна цена на иска и съответно заплащане на д.т. Разпореждането не е надлежно връчено на ищеца, но той е подал уточинтелна молба на 01.09.2014 год., в която посочва, че го е узнал случайно и в срок е заявил, че предявява иск за установяване на нищожност на договора за покупко-продажба на осн. чл. 26, ал.2 ЗЗД поради липса на съгласие от негова страна.

С разпореждане от 02.09.2014 год. срокът за отстраняване на всички нередонсти в исковата молба е удължен с две седмици от изтичане на първоначалните, като са издадени и исканите удостоверения за снабдяване с данъчна оценка и др. Това разпореждане е съобщено надлежно на страната на 16.09.2014 год.

С молба от 01.10.2014 год. ищецът е представил доказателства за данъчната оценка, за заплатена д.т., схема на имота, удостоверение за семейно положение на втория ответник по сделката. С определение от 02.10.2014 год. производството е прекратено като недопустимо, поради изтичане на тригодишния преклузивен срок по чл. 24, ал.4 СК  за предявяване на иска по чл. 24, ал.4 СК вр. чл. 26, ал.2 ЗЗД.

На първо място, следва да се приеме, че процедурата по отстраняване на нередовностите в исковата молба не е надлежно спазена – не е връчен на страната първия съдебен акт, с който са дадени най-пълни указания за отстраняване на нередовностите в исковата молба, а това не дава право на съда да прилага санкционни последици от неизпълнение на вменените на ищеца процесуални задължения.

На второ място, в исковата молба се твърди хипотеза на нищожност на сделката поради липса на представителна власт на В.Д.Т. да представлява г-н Т., тъй като се твърди, че той не е подписвал посоченото в нотариалния акт пълномощно. Това е хипотеза, различна от тази по дадената от съда правна квалификация на иска по чл. 24, ал.4 СК, поради което и извод за изтекъл преклузивен срок за предявяване на иска не може да се направи.

Съставът на ВАпС намира, че производството е допустимо и не подлежи на прекратяване.

Предвид несъвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да отменен, а деото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение  № 2871/02.10.2014 г. по гр.д. 1790/2014 г. на ВОС, И ВРЪЩА делото на ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните в приложното поле на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: