ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

15

 

Гр.Варна,  09.01.2018 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …01.2018 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

              Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 541 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 247 от ГПК, образувано по инициатива на съда  за поправка в определение № 664/21.11.2017 г., постановено по ч.гр.д. № 541/2017 г. по описа на Апелативен съд – Варна, на допусната в определението очевидна фактическа грешка, изразяваща се в погрешно изписване името на председателя на състава като Р. С., вместо М. С..

Съгласно разпоредбата на чл. 247 от ГПК, съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението (определението) очевидни фактически грешки. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението (определението). Трайна и непротиворечива е съдебната практика, че по реда на чл. 247 от ГПК, могат да се поправят и допуснати технически грешки от страните и от съда.

В настоящия случай, определението е постановено от съдебен състав с председател съдия Милен Славов, като в същото погрешно е изписано името  му като „Радослав Славов“. Налице е допусната техническа грешка от съда, която грешка следва да бъде поправена по реда на чл. 247 от ГПК.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА, на осн. чл. 247 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 664/21.11.2017 г., постановено по ч.гр.д. № 541/2017 г. по описа на Апелативен съд – Варна, изразяваща се в погрешно изписване името на председателя на състава като „Радослав Славов“, като вместо „Радослав Славов“ същото следва да се чете „Милен Славов“.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС, в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: