ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№724

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  13.11.2018 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

Р. СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 541/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Росини-Х.“ ООД чрез процесуалния му представител адв. Д.П. срещу определение № 2561/09.10.2018 год по гр.д. № 2061/2018 год на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

За да прекрати производството, съдът е преценил, че щом наказателното производство е прекратено на основание, различно от визираните в чл. 124 ал.5 от ГПК, и без престъпното обстоятелство да е било установено, ищецът няма правен интерес да предяви иск за обезщетение за вредите.

Този извод на съда е неправилен.

Предявеният иск не е установителен по смисъла на чл. 124 ал.5 от ГПК, а е осъдителен за заплащане на обезщетение за вреди, причинени от работници и служители на ответника при и по повод изпълнение на възложена от последния работа. Деликтната отговорност не винаги е обусловена от извършено престъпление, поради което установяването на престъпно обстоятелство не е предпоставка за допустимост на иска за обезщетяване на вредите. В гражданското производство се изследват елементите от фактическия състав на непозволеното увреждане, а наличието на престъпление има значение само с оглед задължителната сила на присъдата на осн. чл. 300 от ГПК по въпросите за факта на извършване на деянието, противоправността и вината на дееца.

В исковата молба се съдържат твърдения, че в резултат от действията на служители на ответника при отстраняване на авария в електро-преносната мрежа, е възникнал пожар, от който са настъпили вреди. Така формулираните твърдения дават възможност на съда да определи правната квалификация на иска, както и да разпредели тежестта на доказване на правно-релевантните факти.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 2561/09.10.2018 год по гр.д. № 2061/2018 год на Окръжен съд Варна.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.