РЕШЕНИЕ

 

146

 

Гр.Варна, 28.10.2011 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр. ВАРНА - гражданско отделение, в закрито заседание на 28.10.2011 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

        ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Като разгледа докладваното от съдия Дончева в.ч.гр.д. № 542 по описа на съда за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.463, ал.2 от ГПК.

Подадена е частна жалба от „Иво комерс” ЕООД гр. Варна, чрез процесуалния си представител адв. П.П., упълномощен от управителя на дружеството И.С.И. срещу Решение № 941/06.07.2011 г. по в.гр.д. № 1277/2011 г. на Окръжен съд гр. Варна, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу извършено от ЧСИ Надежда Денчева, рег. № 807 от КЧСИ, с район на действие ВОС, разпределение по изпълнително дело № 20108070400379 на постъпила вследствие на наложен запор върху сметките на длъжника „Феникс-6” ООД гр. Варна сума в размер на 29 578.81 лв. Поддържайки доводи за неправилност на решението, частният жалбоподател, взискател в изп. производство, моли същото да бъде отменено.

Не е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна „Феникс-6” ООД.

Съставът на Апелативен съд гр. Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, поради следното:

На осн. изпълнителен лист от 13.09.2010 г., издаден от Окръжен съд гр. Варна по т.д. № 596/2010 г. в полза на „Иво комерс” ЕООД срещу „Феникс 6” ООД е образувано изпълнително дело № 379/30.09.2010 г. по описа на ЧСИ Н. Д., рег. № 807 от КЧСИ, с район на действие ВОС.

По това изп. дело /л.5/ е приложена молба от 25.03.2010 г. на взискателя „Иво комерс” ЕООД за образуване на изпълнително дело, като основанието за образуване е издадена в негова полза обезпечителна заповед от 24.03.2010 г. на ВОС по ч.т.д. № 429/2010 г., с която е допуснато обезпечение на бъдещия му иск за сумата от 37 104.12 лв. срещу длъжника „Феникс 6” ООД, чрез налагане на запор върху сметките на бъдещия ответник в „Банка ДСК” ЕАД.

Въз основа на заповедта е образувано изп. дело № 82/2010 г. по описа на ЧСИ Надежда Денчева. Самата обезпечителна заповед обаче липсва в кориците на изп. дело, но от представените доказателства може да се направи извода, че въз основа на нея е наложен на 09.04.2010 г. запор на сметките на длъжника в „Банка ДСК” ЕАД, сумите по които са именно предмет на разпределение по процесното изпълнително дело № 379/2010 г., след като на 21.10.2010 г. същите са преведени по сметка на ЧСИ.

По изп. дело /л.20/ е приложено съобщение от 11.11.2010 г. до ТД на НАП гр. Варна, в което ЧСИ Н. Д. уведомява агенцията за приходите, че не е получила удостоверението по чл. 191 от ДОПК в месечния срок и моли за изпращане на такова, както и че е постъпила сума от 29 000 лв. По съществото си това съобщение представлява съобщение за предстоящото разпределение на постъпилата по изпълнителното дело сума, съгл. изискването на чл. 458 ГПК, респ. чл. 191, ал. 3 ДОПК, а не за започнато принудително изпълнение. Следва да се отбележи, че в кориците на изпълнителното дело не се съдържа друго, предходно съобщение до ТД на НАП, за което говори ЧСИ в съобщението си от 11.11.2010 г.

Установява се, че има съобщение за започване на изпълнителното производство, но същото е с последваща дата – 24.11.2010 г. – л. 26.

Независимо от горепосоченото, като последица ТД на НАП издава удостоверение от 23.11.2010 г., като посочва публичните задължения на длъжника „Феникс 6” ООД в общ размер на 70 974.19 лв. По–късно приходната агенция издава друго удостоверение от 16.05.2011 г. с публични задължения на длъжника в размер на 32 992.15 лв., но същото е неотносимо към спора, тъй като е издадено след извършеното разпределение на 07.04.2011 г.

Въпреки очевидните пропуски в надлежното водене на документацията по процесното дело № 20108070400379 (посочените липсващи съобщения, а и по-нататък в производството се споменават съобщения, по които ТД на НАП издава удостоверения, но и тези съобщения липсват по изп. дело), може да се направи извода, че Държавата се е присъединила, като взискател по образуваното изп. дело № 379/2010 г.

На 06.04.2011 г. съдебният изпълнител изпраща съобщение до ТД на НАП за насрочено предявяване на разпределение на постъпилата, вследствие на запора в „Банка ДСК” ЕАД, сума от 29 578 лв., на осн. чл. 462 от ГПК (получено от НАП на същата дата).

По съществото на спора.

Неоснователни се явяват възраженията на жалбоподателя, че запорираната сума, въз основа на обезпечителната заповед, е по изпълнително дело № 82/2010 г. и не е следвало да се разпределя по другото изпълнително дело № 379/2010 г. Това е така, понеже и двете дела са на един и същ съдебен изпълнител – Н. Д., а и двете дела са с взискател „Иво комерс” ЕООД и длъжник „Феникс 6” ООД, а и не на последно място касаят едно и също задължение между посочените страни.

Наред с това, от гледна точка на законосъобразността на извършеното разпределение на постъпилата сума, следва да се уточни, че запорът на едно вземане не води до привилигированост на взискателя, наложил този запор. Привилегия имат само заложния и ипотекарния кредитор, видно от разпоредбата на чл. 136, ал. 1, т. 3 ЗЗД. Следователно взискателят правилно е определен от СИ със статут на хирографарен кредитор.

В тази връзка, ЧСИ законосъобразно и правилно е извършил разпределението на постъпилата сума от 29 578.81 лв. в поредността, която предвижда чл. 136 от ЗЗД, като поради хирографарния си статут, в полза на взискателя „Иво комерс” ЕООД не е останала сума за получаване.

Разпределението е законосъобразно, подробно и обосновано.

След като е приел същото, постановеният съдебен акт от окръжния съд е правилен и следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 941/06.07.2011 г. по в.гр.д. № 1277/2011 г. на Окръжен съд гр. Варна.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: