О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                 № 656/04.12.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на втори декември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                       ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 542 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1, във връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на В.М.Д. от гр.Варна, в качеството му на наддавач-опрделен за купувач по публична продан, срещу определение № 640/26.09.2013 година на Добричкия окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 750/2013 година, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената преди това от него жалба с вх.№ 8534/07.08.2013 година, с която е поискал от ДОС да задължи ЧСИ с рег.№ 810 в КЧСИ да предостави на същия възможност да се запознае с цялото изп.д.№ 93/2011 година, както и копие от него, да отмени въвода във владение, насрочен за 21.08.2013 година, да отмени постановлението за възлагане в погрешните му части и на основание чл.547 от ГПК да задължи ЧСИ да издаде ново постановление за възлагане, и е прекратил производството по делото. Прави се оплакване за неправилност и за необоснованост на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени. По подразбиране следва да се приеме, че жалбоподателят иска произнасяне по съществото на предходната му жалба срещу действията на ЧСИ.

Насрещните страни: взискателят „ПИБ” АД и длъжниците М.К.К. и С.А. С., двете от гр.Варна, не са изразили становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

ДОС правилно е установил фактическата обстановка по спора, направил е законосъобразни прави изводи от нея, поради което апелативната инстанция не намира за нужно да приповтаря неговите мотиви, а на основание чл.272 от ГПК, който намира субсидиарно приложение  в изпълнителния процес, препраща към тях , като се има предвид и следното:

Частният жалбоподател е бил наддавач по публична продан, който я е спечелил и на когото е възложен процесния имот. От този момент нататък той придобива всички права върху имота, които е имал длъжника съгласно чл.496, ал.2 от ГПК. В това му качество той не е страна, а участник в изпълнителния процес и няма правен интерес от обжалване на постановлението за възлагане или да се осуетява въвода във владение, тъй-като цялото му процесуално поведение е било насочено към спечелване на проданта и това вече е постигнато. Независимо от това, в качеството му на участник в изпълнението, жалбоподателят има право да се запознае с изпълнителното дело в цялост и да се снабди с копие от него за онези части, отнасящи се до закупения имот. Ако са допуснати грешки в тръжната документация, съответно в постановленията на ЧСИ, той е длъжен служебно да инициира тяхната поправка, за да избегне евентуална отговорност по реда на чл.441 от ГПК.

От друга страна правото на жалба в изпълнителния процес, включително и при провеждане на публичната продан, е налице само доколкото законът изрично предвижда това. В този смисъл дори и при неспазване на изрично предвидени в ГПК, ЗЧСИ или друг нормативен акт разпоредби, отнасящи се до служебните задължения и правомощия на ЧСИ, заинтересованата страна не може да реализира своя правен интерес, като „си присвои” право на съдебна жалба по смисъла на чл.435 и следващите от ГПК. Този интерес може да бъде удовлетворен чрез търсене от ЧСИ на дисциплинарна отговорност по реда на ЗЧСИ или на имуществена отговорност по реда на  чл.441 от ГПК.

 По изложените съображения правилно и обосновано ДОС е приел, че подадената пред него жалба е недопустима и е прекратил производството по делото. Нито едно от посочените в първата жалба действия на ЧСИ не подлежат на обжалване от наддавача-купувач по проданта.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 640/26.09.2013 година на Добричкия окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 750/2013 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                            2.