ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

707

 

Гр. Варна, _16_.11.2016 год.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО съдебно заседание на _16_.11. през две хиляди и шестнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;     

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

         ПЕНКА ХРИСТОВА;

, като разгледа докладваното от съдията Христова

ч.гр.д. № 542 по описа за 2016-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Производството е по реда на чл. 274 ГПК, образувано по ЧАСТНА въззивна жалба, подадена от И.Р.И., срещу определение № 210 /13.09.2016 год. по гр.д. 162/2016 год. на ОС Силистра, с което е прекратено производството по делото, поради нередовност на молбата, по която е образувано делото и с което е отхвърлена молбата му за освобождаване от д.т.

Съдът е констатирал, че по ЧЖ не е внесена държавна такса от И.Р.И., което представлява нередовност по жалбата, съответно производството по частната жалба е оставено без движение, като е дадена възможност на И.Р.И. да представи доказателства за заплатена д.т. от 15 лв. по сметка на ВАпС.

Копие от определението е връчено лично на г-н И. на 03.11.2016 год., кто срокът за отстраняване на нередовността в жалбата е изтекъл на 10.11.2016 год., четвъртък, работен ден. Г-н И. не е изпълнил в срок указанията на съда.

Като взе предвид, че са налице предпоставките на чл. 275, ал.2 вр. чл. 262, ал.2, т.2 вр. чл. 261, т.4 ГПК, съдът намира, че производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, поради неотсраняване в рок на нередовностите в подадена жалба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. 542/2016 год. на ВАпС като недопустимо.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ в едноседмичен срок от получаване на препис от определението до страната пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: