О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

667/22.11.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22. 11.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№542/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена част -на жалба от Д.Т.Т., чрез процесуалния му представител адв.М. Д., против разпореждане №7262/11.08.2017г., постановено по ч.гр.д.№ 1278/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната частна жалба вх.№19182/03.07. 2017г., подадена от Д.Т.Т. против определение №1604/14.06. 2017г., постановено по ч.гр.д.№1278/17г. по описа на ВОС, гр.о.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страната жалба.

Въззиваемата страна „Юробанк България”АД, гр.София, в депозирания отговор по жалбата чрез процесуалния представител адв.Х.И., поддържа становище за нейната неоснователност.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против под - лежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима.Разгле -дана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по ч.гр.д.№1278/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жа -лба вх.№10575/13.04.2017г./по описа на ЧСИ/, подадена от Д.Т.Т. против действие на съдебен изпълнител по изп.д.№20168830400097 по описа на ЧСИ Петя Иванова, рег.№883 и район на действие ОС-Варна: разпореждане №69/ 07.03.2017г., с което е върната от ЧСИ на осн. чл.436, ал.4, вр. чл.262, ал.2, т.2 от ГПК подадената от Д.Т.Т. жалба вх.№3984/10.02.2017г. против действия на съдебен изпълнител по изп.д.№20168830400097, а именно: насочване на изпълнението върху несеквестируемо имущество чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, собственост на длъжника, както и налагане на запор върху трудовото му възнаграждение, и насрочване на опис на движими вещи.

С определение №1604/14.06.2017г., постановено по ч.гр.д.№1278/17г. по описа на ВОС, гр.о., жалба вх.№10575/13.04.2017г. е оставена без уважение.Против опре- делението на ВОС Д.Т. е подал частна жалба вх.№19182/03.07.2017г.С разпореждане №6029/06.07.2017г. жалбата е оставена без движение и са дадени указания на страната да отстрани нередовностите й, а именно да представи доказателства за внасяне на дължимата държавна такса по чл.19 от ТДТССГПК в размер на 15лв., както и да представи препис от жалбата за връчване на насрещ -ната страна.За разпореждането на съда страната е уведомена надлежно чрез про - цесуалния си представител адв.М.Д. на 18.07.2017г.С молба вх.№21803/ 27.07.2017г. /депозирана по пощата на 25.07.2017г./ страната чрез процесуалния си представител е поискала да бъде продължен срокът за изпълнение на указанията, т.к. поради лични и субективни причини/непосочени конкретно/ не е в състояние да осигури изпълнение в срок.С разпореждане №6870/01.08.2017г. на осн. чл.63 от ГПК срокът е продължен с една седмица, считано от изтичане на първоначалния, т.е. считано от 25.07.2017г.В рамките на продължения срок, изтичащ на 02.08. 2017г., както и до 11.08.2017г. указанията не са изпълнени, като с обжалваното разпореждане от 11.08.2017г. подадената частна жалба вх.№19182/03.07.2017г. е върната.

Видно от гореустановеното страната не е изпълнила дадените указания, като не е отстранила нередовносите на частната си жалба по см. на чл.261, т.1 и т.4, вр. чл. 275, ал.2 от ГПК нито в първоначалния срок, нито в новоопределения от съда по ре- да на чл.63, ал.2 от ГПК срок.Предвид горното и така подадената частна жалба подлежи на връщане.Отделно от изложеното следва да бъде посочено, че поста -новеното от ВОС определение №1604/14.06.2017г. не подлежи на самостоятелно обжалване, т.к. със същото съдът е разгледал по същество подадената от страната жалба против действие на съдебен изпълнител, предвид което и актът му съоб - разно разпоредбата на чл.437, ал.4, изр. второ от ГПК е окончателен, доколкото не се касае за подадена жалба против действие, решението по която на ОС да подлежи на обжалване пред АС /напр. чл.463, ал.2 и чл.521, ал.3 от ГПК/.    

По изложените съображения съдът приема, че подадената от страната частна жалба вх.№19182/03.07.2017г. подлежи на връщане, предвид което постановеното от ВОС разпореждане, с което същата е върната, следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №7262/11.08.2017г., постановено по ч.гр.д.№ 1278/17г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: