О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

722/19.11.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 19. 11.2019г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№542/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена част -на жалба от „Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосиейшън Инк”, със седалище гр.Ню Йорк, САЩ, чрез процесуалния му предста -вител адв.Ж.Я. против определение №2080/11.07.2019г., постановено по в.гр.д. №1138/19г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде  отменено и делото да бъде върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „Фимбанк”П.Л.С., със седалище гр.Сейнт Джулианс, Малта в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуал -ния си представител адв.И.Т. поддържа становище за нейната неосновател -ност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Въззиваемите В.М.Д.; Д.П.М.; К.Ф.Л.; В.В.В.; Я.К.М.; Д.В.С.; П.Л.Т.; В.В.Д.; Ю.М.К.; С.В.К.; О.О.Т.; О.В.П.; О.И.В.; О.Г.К.; М.Г.Н.; Р.В.А.; В.М.К.; П.М.С.; В.В.Т.; В.Ю.Ч.; Л.П.Ф. и Ю.С.Г. в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК, всички чрез процесуалния си представител адв.Х. Р., поддържат становище за нейната недопустимост и молят производството по делото да бъде прекратено.

Въззиваемата страна „Амсел навигейшън Ко Лимитид”, гр.Валета, Малта не е депозирала отговор по жалбата в срока чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№1138/19г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадена от В.М.Д.; Д.П.М.; К.Ф.Л.; В.В.В.; Я.К.М.; Д.В.С.; П.Л.Т.; В.В.Д.; Ю.М.К.; С.В.К.; О.О.Т.; О.В.П.; О.И.В.; О.Г.К.; М.Г.Н.; Р.В.А.; В.М.К.; П.М.С.; В.В.Т.; В.Ю.Ч.; Л.П.Ф. и Ю.С.Г. чрез процесуален представител адв.Ж.Я. частна жалба против действие на ЧСИ С.Д., рег.№718, район на действие ОС-Варна по изп.д.№20187180400447 - разпореждане  от 19.04.2019г. за връщане на частна жалба вх.№4922/16.04.2019г./депозирана по пощата на 12.04.2019г./, пода -дена от В.М.Д.; Д.П.М.; К.Ф.Л.; В.В.В.; Я.К.М.; Д.В.С.; П.Л.Т.; В.В.Д.; Ю.М.К.; С.В.К.; О.О.Т.; О.В.П.; О.И.В.; О.Г.К.; М.Г.Н.; Р.В.А.; В.М.К.; П.М.С.; В.В.Т.; В.Ю.Ч.; Л.П.Ф. и Ю.С.Г. чрез процесуален представител адв.Ж.Я. против разпределение по изп.д.№20187180400447 от 27.03.2019г., предявено на 10.04.2019г. 

С определение №1902/25.06.2019г., постановено по в.гр.д.№1138/19г. по описа на ВОС, гр.о., производството по делото е оставено без движение и на страната са дадени указания за отстраняване нередовностите на жалбата, а именно за представяне на доказателства за надлежното упълномощаване на адв.Ж.Я. да представлява лицата, посочени като жалбоподатели в частната жалба, вкл. с правата да подава от тяхно име частна жалба против действия на ЧСИ С.Д. по изп.д.№20187180400447.С подадената от адв.Ж.Я. в рамките на указания преклузивен срок уточняваща молба от 19.07.2019г., в която е посочено, че същата се подава от „Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосиейшън Инк” в качеството му на частен правоприемник на горепосочените 22 физически лица чрез пълномощника на дружеството адв.Ж.Я., доказателства за упълномощаването за извършване на процесуално представителство от тези 22 физически лица на адв.Ж.Я. не са представени, поради което производството по делото с обжалваното определение е прекратено.

На съда е служебно известна преписката, представляваща копие от изп.д. №20187180400447, приложена по в.ч.гр.д.№485/19г. по описа на ВАпС, гр.о., като първоначално приложена по в.гр.д.№1135/19г. по описа на ВОС, гр.о. /ЧСИ е изпра- тил едно копие от изп.дело с множество жалби, разделени в отделни производства пред ВОС, актовете по които са обжалвани и съответно са образувани отделни производства пред ВАпС/.

Производство по изп.д.№20187180400447 е образувано на 03.10.2018г. по молба на „Фимбанк”П.Л.С. против „Амсел навигейшън Ко Лимитид” по реда на чл.622а от ГПК въз основа на препис от съдебно решение, издадено от Граждански съд към Съдилищата по стопански и имуществени въпроси на Обединеното Кралство, гр. Лондон и оригинал на Удостоверение, издадено съгласно чл.53 от Регламент /ЕС/ №1215/12г., за сумата от 5 001 021, 05 щ.д., ведно с лихва, считано от 09.06.2018г. и съдебни разноски в размер на 223 411, 37 британски лири.Принудителното изпъл- нение е насочено от взискателя към собствения на длъжника м/к „Амсел” с IMO №9076387, регистриран в корабния регистър на Република Кипър, върху който „Амсел навигейшън Ко Лимитид” е учредило в полза на „Фимбанк”П.Л.С. договорна  ипотека от 02.07.2015г., и на който кораб по искане на „Фимбанк”П.Л.С. е допуснато обезпечение на бъдещ иск с определение от 03.11.2017г. по т.д.№1502/17г. по описа на ВОС за заплащане на сумата от 4 484 784, 93 щ.д. чрез арест на кораба, намиращ се на кей в корабостроителен завод на „Булярд Корабостроителна индустрия”АД, гр.Варна.

 ПДИ с препис от удостоверението по чл.53 от Регламент /ЕС/ №1215/12г. са връчени на длъжника чрез „Ди Ейч Ел Експрес България”ЕООД.  

Корабът е описан от ЧСИ на 25.10.2018г.Изготвено е експертно заключение за  оценка на вещта от 26.10.2018г., съгласно което пазарната й стойност възлиза на 2 700 000 щ.д.Оценката е предявена на страните на същата дата.Насрочена е публична продан за периода 06.11.2018г.-06.12.2018г.

С молба вх.№12461/13.11.2018г. общо 26 физически лица, между които и горе -посочените 22 физически лица/всички членове на екипажа на арестувания м/к „Амсел”/ и всички чрез процесуалния си представител адв.Х.Раев /с представени изрични пълномощни от всяко едно от лицата в полза на адв.Х.Р. с упълно -мощаване, извършено от различните лица в периода 18.12.2017г.-24.02.2018г., да ги представлява като води съдебни, арбитражни и/или други производства против когото и да било в т.ч., но не само искови, обезпечителни и изпълнителни производ- ства във връзка със спорове, които произтичат от трудовото правоотношение на упълномощителя или службата му на кораба/, лицата са поискали да бъдат при -съединени като взискатели по изп.дело на осн. чл.459 от ГПК, т.к. в полза на всяко едно от тях е било допуснато обезпечение чрез налагане на арест на кораба по реда на Морска конвенция за арест на кораби през 2018г. като обезпечение на бъ -дещите им искове против „Амсел навигейшън Ко Лимитид” за заплащане на неиз -платени трудови възнаграждения.Молбата е оставена без уважение първоначално от ЧСИ.Същата молба е подновена на 19.11.2018г. от тези лица чрез адв. Х.Раев, като с разпореждане от същата дата ЧСИ е посочил, че на лицата, наложили обезпечителна мярка арест на кораба, не може да бъде признато право да се счи - тат за присъединени взискатели по чл.459 от ГПК, но същите ще имат право да участват в разпределението, като ще им бъде заделена сума, припадаща се съобразно правилата и специалните привилегии, предвидени в чл.54 от КТК в случай, че се извърши публична продан на посочения кораб.

На 27.11.2018г. е депозирана молба от адв.Ж.Я., в която  е посочено, че се подава от името на 21 от горепосочените физически лица, членове на екипажа на м/к „Амсел”/без лицето С.К., който се е присъединил по реда на чл.456 от ГПК с представено на 31.10.2018г. удостоверение чрез процесуалния му предста -вител адв.Х.Раев, издадено по изп.д.№20188080400556/, без към същата да се представени доказателства за надлежното му упълномощаване само той да представлява лицата.

В представеното споразумение от 19.03.2018г., сключено между горепосочените 22 физически лица, членове на екипажа на м/к „Амсел”, дружеството „Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосиейшън Инк”, адв. Х.Р. и адв.Ж.Я. е посочено, че се договаря заплащането на сумата от 254 360 щ.д. от дружеството в качеството му на застраховател на кораба, представ- ляваща сбора от равностойността на последните 4 трудови възнаграждения /заплати на екипажа за периода 20.10.2017г.-20.02.2018г./, наричана цена на дого -вора/, както и средства, вложени за поддръжката му при престоя на кораба на пос - ледното пристанище/гр.Варна/.На основание това плащане, което ще се осъществи директно полза на членовете на екипажа, последните прехвърлят по реда на чл.99 от ЗЗД всички свои вземания в полза на дружеството, ведно с правото да ги събира по посочените дела, както и по бъдещи искове, заведени против „Амсел навигей -шън Ко Лимитид” от страна на моряците.Доколкото цесията включва и прехвърляне на обезпеченията /арестите върху кораба по исканията на моряците/, екипажът упълномощава адв.Х.Р. и адв.Ж.Я. с правото те двамата да ги представ -ляват заедно, както и с правото заедно да вдигнат арестите, наложени по цитира -ните в споразумението дела само при наличието на пълно плащане на цедираните вземания или при постигане на доброволно споразумение.Договорено е и, че всички постъпили суми от публичната продан на кораба, изплатени от съдебен изпълнител в полза на екипажа/вкл. капитана/, следва да се преведат по обща ескроу сметка, разпоредили по която са само адв.Х.Р. и адв.Ж.Я..Посо - чено е и, че, ако екипажът, вкл. капитанът, оттегли дадените пълномощни от единия или от двамата представители, заплатените им суми следва да бъдат възстановени на дружеството.      

Проданта е проведена, но т.к. лицето, обявено за купувач не е внесъл дължимата сума, е насрочена нова продан за периода 07.01.2019г.-07.02.2019г.

С молба от 18.12.2018г. 22-те физически лица чрез адв.Х.Р. са възразили относно участието на адв.Ж.Я. в производството като техен представител, като е посочено, че цитираното пълномощно не касае участие в изп.производство, правата по него са ограничени за конкретни правни действие и само заедно с адв.Х.. който не е давал съгласието си за подобно участие.

Всяко от физическите дела след снабдяване в края на м.12.2018г.-една част и началото на 2019г.-другата част с изп.лист по предявените от всеки от тях през 2018г./начиная от 19.03.2018г./ искове пред ВРС против „Амсел навигейшън Ко Лимитид” за заплащане на трудови възнаграждения е образувало изп.дело по описа на ЧСИ С. Д..По тях са издадени удостоверения по чл.456, ал.3 от ГПК и с въз основа на тях тези лица са се присъединили като взискатели по реда на чл.456, ал.1 от ГПК по процесното изп.дело.

На 07.02.2019г. е депозирана молба от адв.Ж.Я./подадена по пощата на 06.02.2019г./, в която  е посочено, че се подава от името на горепосочените 21 физически лица, членове на екипажа на м/к „Амсел”, с която е представено копие от определение на Върховен съд на Кипър от 12.12.2018г. за допускане по молба на 22-те физически лица и по молба на „Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосиейшън Инк” на обезпечение на техни бъдещи искове чрез налагане на обезпечителна мярка „възбрана” върху м/к „Амсел”, вписана в корабния регистър на Република Кипър на 18.12.2018г.

В периода 07.01.2019г.-07.02.2019г. е извършена от ЧСИ публична продан на м/к „Амсел”, обявеното за купувач при проданта лице е внесло дължимата цена и с постановление за възлагане от 15.02.2019г. вещта му е възложена за сумата от 3 330 248лв.

С молби, подавани съответно на 19.03.2019г., 21.03.2019г., 25.03.2019г. и 26.03. 2019г. лично и отделно от всяко едно от физическите лица взискатели /капитан и екипаж на м/к „Амсел”/, присъединени по реда на чл.456 от ГПК, същите са уведомили ЧСИ, че адв.Ж.Я. не е бил упълномощаван от тях да ги представ -лява по изп.д. №20187180400447 и да подава от тяхно име каквито и да било доку -менти, жалби и молби, които, ако са подавани, са подадени без представителна власт, а в условие на евентуалност е посочено, че изрично се оттеглят всички подадени от него молби и жалби и ако по тях има висящи производства, същите следва да бъдат прекратени.

На 27.03.2019г. е изготвено разпределение на постъпилата от проданта сума, предявено на 10.04.2019г.За предявяването физическите лица /капитан и екипаж на м/к „Амсел”/ са надлежно уведомени чрез адв.Х.Р., като на същите са разпреде -лени суми /съгласно привилегията им по чл.54, б.”в”от КТК/ съобразно издадените им изпълнителни листи, с които са били образувани цитираните в разпределението изп.дела, за вземанията си по които са били присъединени по реда на чл.456 от ГПК, като  е предвидено пълно удовлетворяване на тези кредитори.

На 09.05.2019г. адв.Х.Р. е представил писмо, изпратено от капитана на кораба В.Д. на 08.05.2019г., в което същият е посочил, че той от свое име и от това на екипажа потвърждава, че той и всички членове на екипажа са оттеглили пълномощията си към адв.Ж.Я./същите са били за конкретен повод и ограничен период от време/, за което са уведомили ЧСИ по изп.дело. Въпреки горното същият продължава да подава молби и жалби от тяхно име, които те не потвърждават.

 На 16.04.2019г. адв.Ж.Я. е депозирал жалба/подадена по пощата на 12. 04.2019г./, в която е посочено, че същата се подава от В.М.Д.; Д.П.М.; К.Ф.Л.; В.В.В.; Я.К.М.; Д.В.С.; П.Л.Т.; В.В.Д.; Ю.М.К.; С.В.К.; О.О.Т.; О.В.П.; О.И.В.; О.Г.К.; М.Г.Н.; Р.В.А.; В.М.К.; П.М.С.; В.В.Т.; В.Ю.Ч.; Л.П.Ф. и Ю.С.Г. като членове на екипажа на м/к „Амсел” чрез процесуален представител адв.Ж.Я., против разпределението от 27.03.2019г., предявено на 10.04.2019г.Посочената жалба е върната от ЧСИ на 19.04.2019г. и това е бил обжалваният пред ВОС акт на ЧСИ.

Видно от гореустановеното страна жалбоподател по така образуваното произ -водство пред ВОС по чл.435 и сл. от ГПК са били лицата В.М.Д.; Д.П.М.; К.Ф.Л.; В.В.В.; Я.К.М.; Д.В.С.; П.Л.Т.; В.В.Д.; Ю.М.К.; С.В.К.; О.О.Т.; О.В.П.; О.И.В.; О.Г.К.; М.Г.Н.; Р.В.А.; В.М.К.; П.М.С.; В.В.Т.; В.Ю.Ч.; Л.П.Ф. и Ю.С.Г..Докол -кото жалбата е страдала от нередовност, която не е била отстранена, а именно не са представени доказателства за надлежното упълномощаване от тези лица на подалия жалбата адв.Ж.Я., производството по делото е прекратено.

Дружеството „Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосиейшън Инк” не е било жалбоподател по в.гр.д.№1138/19г. по описа на ВОС.С оглед горното и същото не е процесуално легитимирано да обжалва прекрати -телното определение на ВОС от 11.07.2019г.Това дружеството не е лице по чл.429, ал.1 от ГПК, защото не е налице материално правоприемство, което да е настъпило след издаване на изпълнителните листи в полза на горепосочените физически лица  /цесията по отношение на 4-те заплати на екипажа, съставляващи част от неиз -платеното им от „Амсел навигейшън Ко Лимитид” трудово възнаграждение/ е от 19. 03.2018г., докато повечето от самите искови производства, по които са издадени впоследствие изп.листи, са образувани пред ВРС начиная от 19.03.2018г. и по-къс -но.Наложената възбрана на 18.12.2018г. също не придава на дружеството качест -вото частен правоприемник на тези лица.В полза на последните също са допускани обезпечения чрез налагане на възбрана върху кораба, но по реда на ГПК, основно през м.12.2018г.Ако и да е извършено плащане и въз основа на него дружеството, както твърди, да се суброгира в правата на физическите лица до размера на плате -ните възнаграждения за 4 месеца против „Амсел навигейшън Ко Лимитид”/въпреки, че твърдението е вътрешно противоречиво, след като от друга страна се твърди, че дружеството е носител на същото вземане, но по силата на извършената цесия/, то горното не води до извод, че поради този факт следва да се счита и за страна по възникналото процесуално правоотношение по повод подадената жалба.Общият принцип е, че делото продължава между първоначалните страни дори и да е нас -тъпило материално правоприемство в хода на процеса-чл.226, ал.1 от ГПК, като за приобретателя са предвидени възможностите по чл.226, ал.2 от ГПК и съответно обвързванията от СПН съгласно чл.226, ал.3 от ГПК.В настоящия случай обаче не се и твърди да е настъпило такова правоприемство в хода на процеса, а много преди неговото образуване, поради което и нормата на чл.226 от ГПК не може да намери приложение.Ирелевантно за настоящото производство е обстоятелството, че в полза на дружеството е постановено от Върховен съд на Кипър решение от 24.05.2019г., с което „Амсел навигейшън Ко Лимитид” /наред с друг ответник/ е осъдено да заплати на „Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосиейшън Инк” посочените суми/представляващи според решението компенсаторни обезщетения в резултат от неизпълнение задълженията на ответни- ците/, както и е осъдено да заплати суми на екипажа на кораба, представляващи неизплатени работни заплати до 31.01.2018г., въз основа на което решение в полза на „Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосиейшън Инк” е издадено Удостоверение съгласно чл.53 от Регламент /ЕС/ №1215/12г. и съ -щото е образувало изп.д.№20198930400644.Това удостоверение е издадено много след изготвяне на разпределението и въз основа на него дружеството не може да се присъедини по реда на чл.456 от ГПК, за да участва в разпределението от 27. 03.2019г.

По изложените съображения съдът приема, че настоящото производство, като  образувано по жалба, подадена от дружеството „Америкън Стиймшип Оунърс Мютюъл Протекшън енд Индемнити Асосиейшън Инк”, което не е било страна в производство пред ВОС, поради което и не е процесуално легитимирано да обжалва постановеното определение №2080/11.07.2019г., е недопустимо и следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№542/19г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: