ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 453   /

22.08.2013 г.,  гр.Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 22 август 2013 г. в закрито заседание в следния състав:

 

             Председател:М.Христова

Членове:П.Петрова

 Румяна Панталеева

като разгледа докладваното от с. Петрова в. гр.д. №  543 по описа на Апелативен съд Варна за 2012 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. № 543 е било образувано по въззивна жалба на „НД – Текстил” ЕООД гр.Разград, подадена чрез адв. П.Д. ***, против решение № 30 от 16.07.2012 г., постановено по гр.д. № 153/2012 г. по описа на Разградския окръжен съд, с което са отхвърлени исковете, предявени от „НД – Текстил” ЕООД за осъждане на Мюсюлманско настоятелство с. Брестовене и Мюсюлманското изповедание гр.София да му заплатят сумата от 33 770,35 лв., представляваща увеличена стойност на сграда с площ 300 кв.м., находяща се в имот в с.Брестовене, ул. „Н.Вапцаров” №11, вследствие извършени подобрения и присъждане на законна лихва върху същата сума, считано от 01.05.2012 г. до окончателното й изплащане и ищецът е осъден да заплати на ответниците, сторените от тях разноски.

С определение, постановено в съдебно заседание на 13.02.2013 г. след като страните с писмени молби са заявили общото си желание за спиране на делото, съдът е спрял производството на основание чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от ГПК, спряното по общо съгласие на страните производство се прекратява, ако в шестмесечен срок от спирането му никоя от тях не е поискала възобновяването му.

В настоящия казус, производството по делото е било спряно на 13.02.2013 г. и шестмесечният срок е изтекъл на 13.08.2013 г. без никоя от страните да е поискала възобновяване. Налице са условията на чл. 231, ал.1 от ГПК и производството по делото следва да бъде прекратено.

С оглед изложеното и на основание чл. 231, ал.1 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 543/2012 г. по описа на Варненския апелативен съд.

Определението може да се обжалва с частна жалба, пред ВКС, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: