О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

670/28.10.2016

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 28 10.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№543/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от И.П.Н. против определение №593/30.08.2016г., поста -новено по в.гр.д.№465/16г. по описа на ДОС, гр.о., с което  производството по делото е прекратено на осн. чл.262, ал.2, т.1 от ГПК.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения, като се претендира да бъде отменено и делото върнато на Окръжен съд-Добрич за продължаване на съдопро -водствените действия.

Въззиваемата страна И.Т.Н., редовно уведомена, не е депо -зирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№465/16г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано по пода -дена въззивна жалба вх.№2546/13.07.2016г. от И.П.Н. против решение №58/08.06.2016г., постановено по гр.д.№35/16г. по описа на БРС, с което е уважен предявеният от И.Т.Н. против И.П. Н.иск с пр.осн. чл.127, ал.2 от СК.Препис от исковата молба е връчена лично на ответника на посочения в исковата молба адрес в гр.Балчик, ул.”Шипка”№12 на 10. 02.2016г.За постановеното по делото решение е било изпратено съобщение на същия адрес, върнато в цялост с отбелязване от 13.06.2016г. от длъжностното лице, извършващо призоваването, че по сведения на майката лицето не пребивава на адреса, т.к. се намира в следствения арест в гр.Добрич.С разпореждане без дата БРС е разпоредил решението да бъде връчено на страната чрез началника на след -ствения арест в гр. Добрич.Изпратеното съобщение до И.П.Н. на адреса на ГД „Изпълнение на наказанията”, Областна служба „Изпълнение на наказа- нията”, Сектор „Арести” гр.Добрич е получено лично от страната на 28.06.2016г.Въз - зивната жалба е подадена по пощата на 11.07.2016г., т.е. в рамките на двуседмичния срок от връчване на обжалваното решение и като такава не е подадена след изтичане на предвидения в чл.259, ал.1 от ГПК преклузивен срок.За постановеното решение от БРС страната не е била надлежно уведомена на 13.06.2016г.Не би могло на осн. чл.41, ал.1 от ГПК да се приеме, че лицето е било редовно уведомено.Не е удостоверено, че лицето е отсъствало към този момент повече от един месец от адреса на който му е било връчено по делото съобщение, съответно не е уведомило съда за новия си адрес, а и лицето не е напуснало само адреса, на който е било призовано, а е било задържано, като същевременно и майка му е посочила адреса на който пребивава понастоящем.Наред с горното и липсва разпореждане от БРС, в което да е прието, че лицето се приема за редовно уведомено за постановеното решение на конкретна дата, от която дата е да е започнал да тече и срокът по чл.259, ал.1 от ГПК.Предвид изложеното и съдът приема, че на са били налице предпостав -ките на чл.262, ал.2, т.1 от ГПК, както е приел ДОС, за да прекрати образуваното пред него производство и върне подадената въззивна жалба.Обжалваното опреде -ление следва да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по въззивната жалбата/нередовносите на жалбата не са предмет на постановеното определение, предвид което и настоящата инстан -ция не се произнася по тях/. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №593/30.08.2016г., постановено по в.гр.д.№465/16г. по описа на ДОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Добрич за продължаване на съдопроизвод -ствените действия. 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: