О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

693/06.11.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 06. 11.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№543/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Н.Б.Н.-А. против определение №2381/26.09. 2018г., постановено по ч.гр.д.№1935/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото на осн. чл.118, ал.1 от ГПК и същото изпратено по компетентност на Софийски градски съд на осн. чл.118, ал.2 от ГПК. В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата съображения.Пре - тендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената молба.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по ч.гр.д.№1935/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по пода- дената от Н.Б.Н.-А. по реда на чл.623 от ГПК молба за признаване и допускане на изпълнение на решение и актове, постановени в друга държава членка на ЕС/три акта на Семейния съд в гр.Йорк, Великобритания от 21.04. 2017г. по дело №YO16PO5298/, всички попадащи в обхвата на Регламент/ЕО/ № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

С обжалваното определение ВОС е приел, че съобразно нормите на чл.622 от ГПК, чл.623 от ГПК и чл.29 от цитирания регламент не е местно компетентен по мол -бата, поради което е прекратил производството пред себе си и на осн. чл.118, ал.2 от ГПК е изпратил делото на СГС като местно компетентен съд.

Определението на първоинстанционния съд по подсъдността има преграждащ характер, защото е пречка за развитието на делото пред сезирания съд поради липса на положителна абсолютна процесуална предпоставка, свързана с допустимостта на производството /в този см. мотивната част на ТР №1/09.12.2013г. на ОСГТК на ВКС/. С нормата на чл.623, ал.6 от ГПК е уредена особената функционална подсъдност на Софийски апелативен съд при въззивното обжалване на актовете на всички първо -инстанционни окръжни съдилища по чл.623 от ГПК, като е без значение дали съот -ветният окръжен съд се е произнесъл по същество по молбата или с акт относно нейната допустимост като е прекратил производството - в този см. определение №586/01.11.2011г. по ч.гр.д.№543/11г., ВКС, ІІІ гр.о. и определение №143/11.04.2016г. по ч.гр.д.№1035/16г., ВКС, ІІІ гр.о.В настоящия случай е налице преграждащо опре -деление, постановено от сезирания по реда на чл.623 от ГПК първоинстанционен съд, поради което и функционално компетентен да се произнесе по подадената против това определение частна жалба е Софийски апелативен съд на осн. чл.623, ал.6 от ГПК.

Варненски апелативен съд не е функционално компетентен да се произнесе по подадената от страната жалба, поради което и на осн. чл.118, ал.2 от ГПК произ -водството пред него следва да бъде прекратено и същата изпратена за разглеждане на компетентния съд.  

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№543/18г. по описа на ВАпС, гр.о., като на осн. чл.118, ал.2 от ГПК

ИЗПРАЩА частна жалба вх.№29062/09.10.2018г., подадена от Н. Б.Н.-А. против определение №2381/26.09.2018г., постановено по ч.гр.д.№1935/18г. по описа на ВОС, гр.о., ведно с делото, по компетентност на Софийски апелативен съд.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: