ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

646

 

гр. Варна, 29.11.2013 г.

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, на двадесет и девети ноември две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                   ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова в. ч. гр. д. № 544 по описа за 2013 година:

Производството е образувано по частна жалба на А.Т.А., чрез процесуален представител адв. А.Ч. срещу Разпореждане № 1146/01.02.2013 г. на Окръжен съд - Варна по ч. гр. д. № 3450/2012 г. за връщане на частна жалба срещу Определение № 3340 от 27.11.2012 г. по същото дело, с което са наложени обезпечителни мерки по молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, а именно възбрана и запор върху притежавано от жалбоподателя в съсобственост с други лица движимо и недвижимио имущество. Моли за неговата отмяна като недействително и недопустимо в нарушение на съдопроизводствените правила и процесуални норми.

Постъпил е отговор от насрещната страна КОНПИ, с който се изразява становище за неоснователност и необоснованост на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима.         

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

За прецизност на настоящия съдебен акт, следва да се обърне внимание на процесуалния представител на жалбоподателя адв. А.Ч., че нарушенията на съдопроизводствените правила и процесуални норми, когато са съществени, води до неправилност на постановения съдебен акт, а не на недопустимост или недействителност.

Настоящият състав на съда не намира пороци, които да водят до недействителност на постановеното обжалвано разпореждане.

По същество:

Подадената от жалбоподателя частна жалба от 20.12.2012 г. с вх. № 38621 срещу Определение № 3340/27.11.2012 г. по ч. гр. д. № 3450/2012 г. на ВОС е оставена без уважение като нередовна. С разпореждане на окръжния съд № 12177 от 20.12.2012 г. са дадени указания на жалбоподателя за отстраняването им, а именно като представи: доказателства за датата на връчване на съобщението за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител или от Службата по вписвания, с оглед преценката за спозване на срока по чл. 396, ал. 1 от ГПК, който е преклузивен срок, както и представяне на доказателство за внесена държавна такса от 15 лева.

В дадения срок – изтекъл на 22.01.2013 г., а и до постановяване на обжалваното разпореждане № 1146/01.02.2013 г., след като не са били отстранени констатираните нередовности, то правилно частната жалба е била върната.

По изложените мотиви, поради неоснователност на жалбата, обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане № 1146/01.02.2013 г. на Окръжен съд - Варна по ч. гр. д. № 3450/2012 г.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                  

                    2.