ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

763/12.11.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 12.11.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 545/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Й.Д.К. чрез процесуалния си представител адв. И.З. срещу определение № 2218/29.07.2014 по гр.д. № 1649/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу постановление за възлагане на недвижими имоти от 29.04.2014 год на ЧСИ И. С., рег.№ 712 по изп.д. № 20127120401197. Жалбоподателят излага опраквания, че съдът не е обсъдил възраженията му в жалбата относно нередовности при провеждане на публичната продан, изразяващи се в определяне на обща цена за всички имоти вместо на всеки един от тях по отделно, което попречило да се достигне по-висока продажна цена. Изтъква също, че паркоместата нямат статут на самостоятелни обекти, поради което и възлагането им е недопустимо. Поради това моли за отмяна на определението като незаконосъобразно и необосновано.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Както правилно е отбелязал съдът в определението си, правото на длъжника да обжалва постановлението за възлагане е обусловено от две предпоставки, визирани в чл. 435 ал.3 от ГПК, а именно: наддаването да е било извършено ненадлежно, или имотът да е възложен не по най-високата предложена цена. Такива твърдения в жалбата срещу действията на съдебния изпълнител не са посочени. Въззивникът е развил доводи относно вещноправния статут на паркоместата и имат ли те характеристиките на самостоятелен обект на собственост, но тези доводи нямат отношение към предмета на делото.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2218/29.07.2014 по гр.д. № 1649/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.