О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

727/29.11.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29. 11.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№545/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.Ж.К. против определение №1765/15.07.2016г., постановено по гр.д.№463/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без уваже -ние молбата на К.Ж.К. за освобождаване от заплащане на държавна такса в производството по гр.д.№3450/15г. по описа на ВОС, гр.о./в диспо -зитива на определението е допусната очевидна фактическа грешка при посочване номера на делото, като действителният такъв е гр.д.№463/16г./В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения, като се пре -тендира да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което молбата на страната за освобождаване от държавни такси и разноски в производството бъде уважена.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№463/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя -вени искове от К.Ж.К. против С. Д. Я. с пр.осн. чл.74, ал.1 от ЗЧСИ, вр. чл.441 от ГПК, вр. чл.45 от ЗЗД за осъждане на ответ- ницата да заплати на ищцата сумата от 200 000лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в силен емоционален и физически стрес, влошено здравословно състояние, чувство за безпомощност и страх, в резул - тат от неправомерно извършените от ответницата в качеството й на частен съдебен изпълнител действия по изп.дело №20117190400034 по описа на ЧСИ С.Я., с рег.№719 и район на действие-ВОС, както и сумата от 298 700лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищцата имуществени вреди в резултат от неправо -мерно извършените от ответницата в качеството й на частен съдебен изпълнител действия по цитираното изп.дело, от които 188 902, 21лв. - неправомерно събрани суми по изп.дело, 8 200лв. - сторени от ищцата разноски за адв.възнаграждения по образувани административни и искови производства във връзка с воденото изп. производство и 101 597, 79лв. - обезщетение за невъзможността ищцата да използва пълноправно имотите си, следствие наложени от ЧСИ възбрани и впоследствие възлагания на същите с постановления.

По така предявените претенции/уточнени съответно с молби от 20.04.2016г. и 14.07. 2016г./ дължимата държавна такса пред първоинстанционния съд възлиза на 19 948 лв.С молба от 14.07.2016г. ищцата е поискала да бъде освободена от заплащането на държавни такси и разноски на осн. чл.83, ал.2 от ГПК, т.к. няма възможност да заплати посочената от съда като дължима с определение от 21.04.2016г. държавна такса в размер на 12 000лв.

Критериите, които следва да се съобразяват при установяване основателността на молбата с пр.осн. чл.83, ал.2 от ГПК са посочени в цитираната норма.Съгласно пред -ставената от К.К. декларация за материално и гражданско състояние същата е разведена, отглежда сама малолетното си дете, родено 2011г., единствените полу -чавани от нея доходи са от трудово възнаграждение.

Видно от издадените от работодателя й „Вип България Инвест”ЕООД, гр.Варна удостоверения същата е получавала месечно брутно трудово възнаграждение през 2016г. в размер на 427, 56лв. и съответно нетно в размер на 335, 16лв.През 2015г. средното й месечното трудово брутно възнаграждение е било в размер на 374, 63лв., съответно нетното в размер на 293, 67лв.Същата е в трудоспособна възраст и не се установява заболяванията й, за доказването на които е представила епикриза от 04. 02.2014г. /бронхиална астма, атопична форма, алергичен ринит, плъзгаща се хиатал- на херния и хипертонична болест II степен, умерена степен/ да й пречат да упраж -нява трудова дейност.

Съгласно цитираната декларация, а и видно от представените н.а. и справки по лице, издадени от СВ-Варна и СВ-Балчик, жалбоподателката притежава: 1/ апарта -мент №14, находящ се в гр.Варна, ул.”Роза”№37, вх.А, който обитава с малолетното си дете и върху които не са наложени възбрани или ипотеки; 2/ ½ ид.ч. от ПИ №114014 с площ от 607 кв.м., находящ се в землището на с.Ген.Кантарджиево, м. ”Азман тарла”; 3/ ½ ид.ч. от ПИ №114013 с площ от 1 351 кв.м. находящ се в земли - щето на с.Ген.Кантарджиево, община Аксаково, м.”Азман тарла”; 4/ ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор 10135.2052.311 с площ от 500 кв.м., находящ се в землището на гр. Варна, кв.”Виница”, м.”Розмарин”/върху имоти №2, №3 и №4 са наложени възбрани от трето лице за обезпечаване на бъдещи граждански искове в наказателно произ -водство, като за първия имот е вписана и искова молба за делба/; 5/ 1/3 ид.ч. от ПИ №050058, находящ се в землището на гр.Игнатиево, община Аксаково, целият с площ от 12 027 кв.м./върху притежаваната от страната 1/3 ид.ч. от имота е вписана договорна ипотека, обезпечаваща вземане на „Варнафарма-М”ЕООД, гр.Варна по сключен от дружеството на 13.12.2013г. като заемател договор за заем с К.К. като заемател за сумата от 65 000лв./; 6/ ¼ ид.ч. от ПИ №050059, находящ се в зем -лището на гр.Игнатиево, м.”Таш гечит”, Община Аксаково, с площ от 6 016 кв.м./за имота е вписан договор за дарение от 22.01.2014г., с който К.К. дарява на С. Колев 1500 кв.м. ид.ч./; 7/ ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор 53120.16.258 с площ от 502 кв.м., находящ се в с.Оброчище, община Балчик, ведно с изградената в него сграда с площ от 82 кв.м., съставляваща имот с идентификатор 53120.16.258.1/върху имота е наложена възбрана от КОНПИ и е вписана искова молба/; 8/ ½ ид.ч. от имот с иден -тификатор 62788.14.6, находящ се в землището на с.Рогачево, м.”Чаира”, община Балчик, с площ от 5 015 кв.м. /върху имота са наложени възбрана от КОНПИ и НАП/; 9/ ½ ид.ч. от ПИ № 017475 с площ от 2 000 кв.м., находящ се в землището на гр. Варна, кв.”Виница”, м. ”Маница” /върху имота е била вписана възбрана на 07.03. 2014г. от НАП, заличена на 18.12.2015г./.Според представената справка по лице, изготвена от СВ-Варна, на 28.09.2016г. е вписано решение, с което е уважен предя -вен от К.К. иск с пр.осн. чл.24, ал.4 от СК за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв.Чайка, бл.10, вх.Г, ет.1, ап.12 с идентификатор 10135.2562.46.2.12, т.е. същата след прекратяване на СИО поради развод се легитимира като собственик на ½ ид.ч. от имота.

Жалбоподателката е съдружник във „Варна Парадайс”ООД като върху притежа -ваните от нея 25 дружествени дяла са наложени 7 запора от различни лица.Същата е едноличен собственик на ”Варна парадайз”ЕООД, като върху притежаваните от нея 50 дружествени дяла са наложени 5 запора от различни лица.Посочено е, че послед -ното дружество не осъществява търговска дейност.Представени са подадените за последното дружество данъчни декларации по ЗКПО за 2013г., 2014г. и 2015г., в кои - то са декларирани само данъчни загуби.Представени са протоколи за приемане на данни от отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС, в които са декларирани нулеви суми за периода 2013г.-2016г.Представена е декларация, че не се отдава под наем от нея имущество на двете дружества, както и, че второто няма и такова в активите си. Страната е декларирала, че не е страна по сключени банкови кредити и не разполага със средства, получени от банкови кредити.

Целта на нормата на чл.83, ал.2 от ГПК е да се даде възможност за защита на лични и имуществени интереси на лица, чието материално положение не позволява  поемането на разходите за съдебното производство.Материалното положение на тези лица се преценява с оглед доходи, имущество, трудова заетост, семейно и здравословно състояние, възраст.След установяване на материалното положение същото следва да бъде съпоставено с дължимите за конкретното производство в развитието му такси и разноски.

Според формираната трайна задължителна съдебна практика преценката на съда за материалното състояние на страната не може да бъде извършвана въз основа на предположение за възможността на лицето да полага труд и да реализира доходи от това, както и от възможността евентуално в бъдещ момент да реализира доходи от притежаваното от него имущество или да реализира в бъдеще приходи от осъщес -твявана търговска дейност, т.к. преценката следва да бъде извършвана с оглед мате- риалното състояние на лицето към датата на подаване на молбата с пр.осн. чл.83, ал.2 от ГПК.Имущественото състояние на лицето, обаче не може да не бъде съобра -зявано след като е въздигнато от законодателя като критерий по чл.83, ал.2, т.2 от ГПК - да се приеме противното би означавало, че във всеки случай, когато страната не разполага с преки парични вземания, същата е материално затруднено лице и следва винаги да бъде освобождавано от такси и разноски, без оглед другите материални активи, които притежава в патримониума си.Видно е, че жалбоподател -ката притежава в индивидуална собственост недвижим имот, находящ се в гр.Варна, необременен с тежести, както и ид.ч. /1/2 , 1/3 или 1/4/ от още девет броя недвижими имота/жилищни и земеделски/, намиращи се съответно в гр.Варна, землището на гр. Варна, землището на гр.Игнатиево и землището на с.Ген.Кантарджиево /двете в близост до гр.Варна/, в с.Рогачево и в с.Оброчище /двете в близост до гр.Балчик/. Обременяването на част от тях с възбрани/не всички имоти от горецитираните са с наложени възбрани или вписана искова молба/ не е влошило материалното й поло -жение до степен, че да не е могла в годините да упражнява правата си на съсобс -твеник по чл.31, ал.2 и чл.32 от ЗС, като същата сама се е поставила в положение да не реализира тези си права от тях.Видно е и, че същата е получила през м.12.2013г. заем в размер на 65 000лв., представляваща значителна сума, която според твърде -нията й е похарчила за около две години и половина за осигурявана на „относително нормален начин на живот”, за лечението си с оглед влошено здравословно състоя -ние /не са представени доказателства за заплащани суми за лечение/ и за запла -щане на държавни такси по водени от нея дела/при твърдение в исковата молба, че всички предявени от нея искове за пет недвижими имота с пр.осн. чл.26, ал.1 от ЗЗД и чл.24, ал.4 от СК последователно са били уважавани с влезли в сила решения, т.е. следва да се предположи, че всички направени от нея разноски са й били присъ -дени/.По отношение на дружеството, в което К.К. е съдружник, въпреки дадена -та възможност пред настоящата инстанция, не са представени доказателства, че същото не реализира търговска дейност/наложените запори не препятстват разви -тието на такава/, съответно не са представени подадените за това дружество данъчни декларации по ЗКПО.

При съвкупния анализ на така установеното материално състояние на жалбо -подателката, съпоставено от една страна с дължимата от нея държавна такса по пре- дявени искове за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди по реда на чл.74, ал.1 от ЗЧСИ и от друга с вложените от законодателя со -циални съображения за подпомагане на материално затруднени страни по делата в нормата на чл.83, ал.2 от ГПК съдът приема, че не са налице предвидените в същата предпоставки за освобождаването на жалбоподателката от заплащането на държав -ни такси и разноски в производството.Предвид достигането до идентични крайни изводи с тези на първоинстанционния съд обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1765/15.07.2016г., постановено по гр.д.№463/16г. по описа на ВОС, гр.о./в диспозитива на определението е допусната очевидна фактическа грешка при посочване номера на делото, като действителният такъв е гр.д.№463/16г./

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на станата с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: