ОПРЕДЕЛЕНИЕ №663

гр. Варна,     21.11.2017г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 545/17г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от М.С.К. ***, приподписана от назначения ѝ по реда на ЗПП процесуален представител адв. Т. А., насочена против определение № 2352/12.09.17г., постановено по гр.д. № 2006/17г. на ВОС, с което производството по делото е прекратено на осн. чл. 129, ал. 3 от ГПК. В частната жалба се излага, че „съдът умишлено продължава да прикрива и извършва криминални престъпления срещу ищцата, като я ощетява, саботира и уврежда”. Счита се още, че съдът „лъже и измисля обвинения с цел прикриване и продължаване на неговите и на полицията и останалите им съучастници престъпления”. Настоява да се осъдят престъпниците като на ищцата се изплати обезщетение в размер на сто трилиона евро на престъпник.

Предвид наличието на хипотезата на чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК, препис от частната жалба не е връчван на насрещната страна.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес и срещу обжалваем съдебен акт. Същата е подписана от назначения от съда по реда на ЗПП адвокат за осъществяване на процесуално представителство на ищцата, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С искова молба, предявена на 25.04.16г. пред ВРС, М.К. е претендирала осъждането на „СЖ Експресбанк” АД да ѝ заплати обезщетение в размер на 10 000 лв., за претърпени имуществени и неимуществени вреди поради това, че „от един месец при теглене на суми от банкомат на банката вече не могат да се изтеглят суми по 10 лв. и кратни на 10, а само суми над 20 лв. и кратни на 20 (пример: 140 лв., 160 лв., 180 лв.), като изнудват да се тегли само от гише с такси или да задържат парите”. Счита се, че тези действия са умишлени престъпления, поръчкови и нарочни, политически поръчки на българските власти в съучастие с Руското посолство и консулство, за да вредят, ощетяват и саботират. Претендира се още осъждането на банката „да възстанови стария лимит на теглене от банкомата, т.е. суми кратни на 10 лева, пример: 130, 150, 170 лв.”. Образуваното пред ВРС гр.д. № 4603/16г., ХVІІІ с-в е било прекратено поради изпращането му по подсъдност на ВОС поради променената цена на иска от ищцата – от 10 000 лв. на 100 трилиона лв. /определение от 02.09.16г./ Преди стабилизиране на определението по подсъдността обаче, и във връзка с администрарането на подадената от ищцата частна жалба против същото, районният съдия с разпореждане от 28.09.16г. /л. 8 от в.ч.гр.д. № 1914/16г. на ВОС/ е освободил ищцата от заплащане на ДТ за частната жалба. Настоящият състав на съда намира, че освобождаването важи за цялото производство, а не само за конкретното процесуално действие при наличието на предпоставките на чл. 83, ал. 2 от ГПК и при липсата на промяна на обстоятелствата.

С определение № 2714/09.11.16г. по образуваното след стабилизиране на определението по подсъдността гр.д. № 2006/16г. пред ВОС, на ищцата е назначен процесуален представител в лицето на адв. Т. А.-В. ***, поради предоставянето на правна помощ под формата на процесуално представителство /предходно определение № 2692/07.11.16г. по същото дело/. С посоченото определение от 09.11.17г. ВОС оставил производството по делото без движение, указвайки на ищцата да посочи против кого насочва иска си, цената на иска, да изложи фактически обстоятелства, на които основава иска си, петитума и да посочи доказателствата. Отправено е предупреждението, че при неизпълнение в дадения 1-седмичен срок производството по делото ще бъде прекратено. Определението е връчено на адв. А. на 18.11.16г. В определения от съда срок последната е уведомила съда, че не е могла да осъществи контакт с ищцата. Не е предприела последващи действия.

С определение № 550/27.02.17г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 3 от ГПК, тъй като междувременно на 23.11.16г. е било постановено решение по гр.д. № 1711/16г. на ВОС, с което ищцата е била поставено под пълно запрещение. След влизането в сила на решението, което е станало на 23.06.17г. /поради изтичане на срока за обжалването от страна на въззивницата К. на решение от 18.05.17г. по в.гр.д. № 186/17г. на ВАпС, с което е било потвърдено решение № 1476/23.11.16г. по гр.д. № 1711/16г. на ВОС/, съдът с разпореждане № 7286/14.08.17г. е уведомил настойника на ищцата – нейната майка Анета Елефтерова Цанкова за образуваното от дъщеря ѝ дело и е указал да заяви дали потвърждава извършените от ищцата процесуални действия. Съобщението е връчено на 30.08.17г. и поради липсата на предприети от настойника действия, съдът е постановил обжалваното понастоящем определение.

Настоящият състав на съда намира, че исковата молба действително е била нередовна, тъй като не е уточнено в какво се изразяват претърпените от ищцата имуществени и отделно неимуществени вреди и каква част от общо заявената претенция за присъждане на обезщетение е за обезвреда на едните и другите твърдяни вреди. Липсват твърдения по фактите, обосноваващи отговорността именно на посочената като ответник банка. Исковата молба е била подадена от ищцата, когато същата е била дееспособна. Преди поставянето ѝ под пълно запрещение и по нейно искане, на същата е била предоставена правна помощ под формата на процесуално представителство. Назначения от съда процесуален представител е бил надлежно уведомен за определението, с което исковата молба е била оставена без движение с даване на указания за отстраняване на нередовностите ѝ. В дадения срок не са предприети действия по отстраняването на нередовностите. Съдът излишно е предприел действия по уведомяването и на настойника на ищцата след поставянето на последната под пълно запрещение с искане същият да потвърди извършените от ищцата процесуални действия по подаването на исковата молба, тъй като към посочения момент тя е била дееспособна, а по-късно е имала и надлежно назначен процесуален представител. Освен това настойника също е бездействал.

Неотстранените в дадения от съда срок нередовности на исковата молба са основанието, предвидено в чл. 129, ал. 3 от ГПК за прекратяване на производството по делото, поради което и обжалваното определение следва да се потвърди.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПОТВЪРЖДАВА определение № 2352/12.09.17г., постановено по гр.д. № 2006/17г. на ВОС, с което производството по делото е прекратено на осн. чл. 129, ал. 3 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна касационна жалба в 1-седмичен срок от връчването му /което да стане чрез адв. Т. А.-В./ при наличието на основанията по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 от ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: