ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

764/12.11.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 12.11.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 546/2014  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Г.Б.М. от гр.Варна чрез процесуалните й представители адв. А.Г. и адв. Н.Б. *** срещу определение № 2649/11.09.2014 год по гр.д. № 714/2014 год на Окръжен съд Варна, с което производството е прекратено. По съображения за незаконосъобразност на определението, въззивницата моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разглеждайки я по същество, съдът съобрази следното:

От данните по делото се установява, че ответникът Х.К.Х. не е бил намерен на адреса, посочен в исковата молба. Съдът е извършил всички необходими последващи действия в съответствие с разпоредбите на чл.47 от ГПК, включително е изискал справка за постоянния и настоящ адрес на ответника, който съвпада с адреса, на който е бил търсен. Съгласно чл. 47 ал.6 от ГПК в тези случаи съдът назначава особен представител на ответника на разноски на ищеца. Затова, с определение № 2438/20.08.2014 год и съдът е задължил ищеца да представи доказателства за внасяне на депозит за възнаграждение на особения представител, в едноседмичен срок от съобщението, с предупреждение за прекратяване на делото срещу този ответник при неизпълнение на дадените указания. Това определение е връчено на ищцата на 25.08.2014 год чрез процесуалния й представител адв. Г.. До изтичането на определения срок задължението за внасяне на разноски за особения представител не е било изпълнено. Не е подадена и молба за продължаване на срока. Поради това производството е следвало да се прекрати само по отношение на този ответник. Ето защо в тази част определението е законосъобразно и правилно, а в останалата част следва да се отмени и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2649/11.09.2014 год по гр.д. № 714/2014 год на Окръжен съд Варна в частта, с която производството е прекратено по иска на Г.Б.М. срещу Х.К.Х..

ОТМЕНЯ определението в прекратителната част по отношение на останалите ответници и

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението в частта, с която е потвърдено прекратителното определение на ВОС подлежи на касационно обжалване при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.