Р Е Ш Е Н И Е

18

гр.Варна, 26.02.2014 г.

 

В името на народа

 

         ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на двадесет и девети януари през две хиляди и четиринадесетата година в състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

                                             ПЕТЯ ПЕТРОВА;

секретар В.Т.,

като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

в.гр.д. № 548 по описа за 2013 г.:

 

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба срещу решение № 227/07.10.2013 год. по гр.д. 152/2013 год. на ОС Шумен, подадена от Н.Р. ***, действаща със съгласието на родителите си З.Х.К. и Р.М.К., само в частта му, с която Н.Р.М. е осъдена да заплаща на детето Н.Н.Р., чрез неговия баща и законен представител С.С.И. месечна издръжка в размер на 45 лв., считано от завеждане на исковата молба на 12.03.2013 год., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска; като е присъдена и д.т. и е постановено предварително изпълнение на решението н тази част.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно в посочената част, тъй като детето е настанено в приемно семейство, за него се заплаща издръжка от Държавата. Претендира се за отхвърляне на предявения иск.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна С.С.И., който оспорва доводите за атакуване на решението в частта за издръжката. 

ДСП Нови Пазар не е изразила становище по жалбата.

Производството пред ОС Шумен е образувано по искове с правно основание чл.66, ал.2 СК, и чл. 332, ал.1 СК, предявени от С.С.И. срещу Н.Р.М., след оспорване на извършено от ищеца припознаване на детето Н., родено от ответницата на 16.12.2012 год., за установяване на произход на детето от баща – ищеца, съединен с искове за предоставяне упражняване на родителските права, присъждане на издръжка и законните последици от това – промени в акта за раждане.

Пред ВАпС делото е висящо само в частта му по отношение на издръжката.

Пред ОС Шумен искът за издръжка е оспорен от ответницата като изцяло неоснователен.

ДСП Нови пазар е изразила становище за основателност на исковете.

СЪДЪТ, като съобрази предметните предели на въззивното производство, очертани с жалбата и всички събрани по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна:

Основанието за присъждане на издръжка е доказано в процеса – с влязло в сила решение е установен произходът на детето от бащата, на когото са и предоставени родителските права. Като родител, който не полага пряко грижи за детето си Н.М. му дължи безусловно издръжка поне в минимален размер – чл. 143, ал.2 СК. Настаняването на детето извън семейството не е основание за отпадане на задължението за издръжка по принцип – чл. 143, ал.3 СК, но в настоящия случай това възражение е ирелевантно, тъй като издръжка е определена от завеждане на исковата молба.

ОС Шумен е определили издръжка под минималния размер по чл. 142, ал.2 СК /1/4 от минималната работна заплата или 85 лв./, но в тази му част решението не е обжалвано. Преценка на размера в тази връзка не може да бъде извършен.

С оглед съвпадане на правните изводи на настоящата инстанция с тези на ОС Шумен, решението в обжалваната част следва да се потвърди.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение 227/07.10.2013 год. по гр.д. 152/2013 год. на ОС Шумен, само в частта му, с която Н.Р.М. е осъдена да заплаща на детето Н.Н.Р., чрез неговия баща и законен представител С.С.И. месечна издръжка в размер на 45 лв., считано от завеждане на исковата молба на 12.03.2013 год., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска; като е присъдена и д.т. и е постановено предварително изпълнение на решението н тази част, по въззивната жалба на Н.Р. ***, действаща със съгласието на родителите си З.Х.К. и Р.М.К..

В останалите части решението е влязло в сила.

              Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: