Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

179

 

гр.Варна,  04   .11.2014 г.

 

 

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на трети ноември, две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в състав:

                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА   

 

         Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 548 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по частни жалби, подадени от процесуалните представители на „Е И г” АД-София и на „М Г” ЕАД-Варна срещу решението на Окръжен съд-Шумен от 16.06.2014 г. по  в.ч.гр.д.№ 268/14 г., с което е оставена без уважение жалбата им срещу протокол № 1/17.03.2014 г. за разпределение на постъпили суми по изп.дело № 20138760400042 по описа на ЧСИ Д.З с рег.№ 876, с район на действие Окръжен съд-Шумен и са оставени без разглеждане жалбите в частта им, с която се иска обезсилване като недопустими на действия на ЧСИ – опис от 17.04.2013 г. и публична продан от 26.06.2013 г. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

         Подадени са писмени отговори от „И” АД - София и от „ОМВ България”ООД-София със становище за неоснователност на жалбите, а от „Ик” АД – евентуално – и за недопустимост.

         Въззивните жалби са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими. След като прецени доказателствата по делото, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

         Предмет на подадените от „Е И г” АД и „М Г” ЕАД са действия на ЧСИ Д З с рег.№ 876, с район на действие ШОС по изп.дело № 20138760400042 - протокол № 1 за разпределение на постъпилите суми по делото на 17.03.2014 г. Твърденията са, че извършеното разпределение е незаконосъобразно, а действията на ЧСИ, обусловили разпределението – недопустими.

         Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че изп.дело № 20138760400042 е образувано въз основа на молба с приложен към нея изп.лист, издаден в полза на взискателя „И” АД-София срещу длъжника „М г” ЕАД-Варна по ч.гр.д.№ 755/13 г. на ВРС за сумите: 4970682.45 евро, представляваща общо изискуеми задължения от първи транш по договор за банков кредит, ведно със законната лихва върху главницата; 1971859.34 евро – общо изискуеми задължения по втори транш на договор за банков кредит, ведно със законната лихва върху главницата; 2959367.99 евро  общо изискуеми задължения по трети транш на договор за банков кредит, ведно със законната лихва; застрахователни премии и разноски по делото.

         Като взискатели по делото са  присъединени държавата и други физически и юридически лица. На 26.06.2013 г. е извършена публична продан на „Инсталация за обезводняване на оводнени нефтени продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво”, като за купувач е обявен взискателя „И” АД при цена 2702000.00 лева. На 17.03.2014 г. ЧСИ е извършил разпределение на посочената по-горе суми, което е предявено с протокол от 11.04.2014 г. Отреждането на  суми за кредиторите е извършено по предвидения в чл.136 от ЗЗД ред. Сумата, отредена за присъединения взискател „Е И г” АД е  мотивирана с вписания особен залог на 25.04.2013 г. – след извършения опис и наложения запор на процесната движима вещ, поради което – непротивопоставим на останалите кредитори. Обсъден е и факта, че този кредитор е представил изп.лист за сума от 1000 лева, без да е посочил и установил размер на претендираната сума по особения залог.

         Правилен е извода на съда, че при извършване на разпределението ЧСИ е спазил закона и действията му са в съответствие с правата на хирографарните и привилигированите кредитори. Правилен е и извода, че вписаният особен залог на движима вещ е непротивопоставим на останалите взискатели, съобразно чл.451 и следв. от ГПК.

           Следователно, решението в тази му част е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

         По отношение на довода за недопустимост на действията на ЧСИ /опис и публична продан/, обусловили процесното разпределение, съдът правилно е приел, че възражението е недопустимо и го е оставил без разглеждане. Разпоредбите на ГПК не правят разграничение между недопустими и неправилни действия на съдебния изпълнител – контролът върху тяхната законосъобразност се осъществява по реда на чл.435 и следв. от ГПК и в указаните за това срокове. Недопустимо е след изтичане на законово установените срокове да се атакуват тези действия с доводи за тяхната незаконосъобразност – под формата на възражения за недопустимост. Това е начин за заобикаляне на закона, поради което правилно съдът е приел, е жалбите в тази им част следва да бъдат оставени без разглеждане.

         Обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                      Р       Е       Ш      И :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА Решението на Окръжен съд-Шумен от 16.06.2014 г. по в.ч.гр.д.№ 268/14 г.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                           2.