О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ …688../05.11.2018 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 548 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на представляващия Етажната собственост на сграда „Порт Палас“, к.к.“Слънчев ден“, гр.Варна  срещу определение № 1733/5.07.2018 г. по гр.д.№ 283/17 г. на Окръжен съд – Варна, с което е прекратено производството по делото на основание чл.129, ал.3 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

         В подаден писмен отговор пълномощникът на „Порт Палас Варна“ ЕООД оспорва подадената частна жалба и изразява становище за правилност на определението. Претендира присъждане на разноски.

  Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото, съдът приема следното:

  Производството е образувано по искова молба, подадена от етажните собственици на сграда „Порт Палас“, к.к. Слънчев ден, гр. Варна, представлявани от Председателя на УС С.Г.Р. срещу  „Порт Палас Варна“ ЕООД, гр. София с правно основание чл.109 ЗС за  осъждане на ответникът да преустанови по отношение на съсобствениците на самостоятелни обекти в сградата действията, ограничаващи ползването и достъпа до описаните общи части, като предостави ключ за тях.

С разпореждане № 1460/22.02.2018 г. съдът е оставил производството  без движение, като е съобразил указанията си с отменителното определение № 44/24.01.2018 г. по в.ч.гр.д.№ 21/2018 г. на Апелативен съд – Варна.

В предоставения срок, след трикратното му удължаване, с молба вх. No 20041/03.07.2018 г., процесуалният представител на Етажната собственост е представил копие от протокол от ОС на ЕС от 2015г. и списък с апартаментите и собствениците им в сградата и е посочил, че не е необходимо изпълнението на указанията по т.2 от разпореждането на съда.

Правилен е извода на съда, че производството по делото следва да бъде прекратено поради неизпълнение в срок на дадените от съда указания, вкл. и на тези, съдържащи се в определението на АС-Варна по в.ч.гр.д.№ 21/18 г.

Независимо аот правната квалификация, както в иска с правно основание чл.108 от ЗС, така и в иска по чл.109 от ЗС, председателят на управителния съвет /управителят/, не разполага с правомощието да представлява по реда на чл.23, ал.4,изр.първо от ЗУЕС етажните собственици, доколкото спорът не касае обикновено управление, като иницииращите спора етажни собственици следва да действат или лично, или да се представляват от председателя на управителния съвет /управителя/ въз основа на изричното му упълномощаване от общото събрание.

Доказателства за такова упълномощаване не са представени. Приложеният протокол от ОС на 3.08.2015 г. не установява изрично  упълномощаване от Общото събрание на етажната собственост за предявяване на иска.

Тъй като в исковата молба, вкл. след извършените уточнения няма ясни твърдения относно фактите и обстоятелствата, от които произтича правото на ищеца да упражнява от свое име чужди вещни права, допустимостта на предявения иск не е установена.

Правилно съдът е приел, че е налице основанието по чл.129, ал.3 ГПК и е прекратил производството по делото, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено. Тъй като настоящият съдебен акт не е окончателен, разноски в това производство не следва да се присъждат.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1733/5.07.2018 г. по гр.д.№ 283/17 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                          

                                                                           2.