О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 716./15.11.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

                                         

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 548 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от Н.Ж.Р. *** против определение № 2157/19.07.2019 г. по в.гр.д.№ 1115/19 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№1233/03.05.2019 г. срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 22.04.2019 г. по изп.дело № 201771904000627 на ЧСИ С.Я., рег.№…и е прекратено производството по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

         Становище по частната жалба не е изразено.

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема следното:

         Производството пред Окръжен съд – Варна е по реда на чл. 435 и следв. от ГПК, образувано по жалба вх. №1233/03.05.2019 г. от Н.Ж.Р. срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 22.04.2019 г. по изп. дело № 201771904000627 на ЧСИ С.Я., рег.№….

От доказателствата по делото се установява, че изпълнителното дело е образувано по молба от Банка „ДСК" ЕАД срещу длъжниците Н.Ж.Р. и К. Н.Р. за сумата от 47691,33 евро главница, ведно със законната лихва, считано от 31.08.2017 г.; сумата от 13392,18 евро неолихвяеми суми и разноски 2439,38 лв., като вземането е обезпечено с договорна ипотека върху описан в делото недвижим имот.

Безспорно е, че жалбоподателят е редовно уведомен за изпълнителното производство на 15.11.2017г. с покана за доброволно изпълнение.

След вписана възбрана, е проведено принудително изпълнение върху имота - опис, оценка и публична продан - общо седем на брой.

С протокол от 29.03.2019 г. за купувач е обявен Р. Ж.Р., но тъй поради невнасяне в срок на цената, за купувач е обявен наддавача Д.И. Д., предложила следващата най-висока цена /л. 269/.

След заплащането на цената по публична продан на недвижимия имот е изготвено постановление за възлагане от 16.04.2019 г., което е съобщено на длъжника Н.Р. на 23.04.2019 г., чрез неговия пълномощник.

            Въз основа на доказателствата по делото, правилно съдът е приел, че подадената жалба е процесуално недопустима. Разпоредбата на чл. 435 от ГПК изброява изчерпателно подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител и лицата, разполагащи с право на жалба.

В качеството си на длъжник в изпълнителното производство, жалбоподателят не може да обжалва действията на ЧСИ във връзка с уведомяването и насрочването на публичната продан, както и определянето на началната цена на наддаването.

Приложена е практиката на ОСГК на ВКС на РБ - т.8 на ТР №2/2013 г., съобразно която „връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване”.

Всички други действия на ЧСИ, описани в жалбата като незаконосъобразни, са също извън предмета на въззивния контрол, поради което правилно съдът не е ги е обсъдил.

Чл. 435, ал.3 ГПК предвижда възможност длъжникът да обжалва постановлението за възлагане само поради това, че наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Въпреки, че се обжалва постановлението за възлагане, в жалбата липсват такива твърдения.

Правилно съдът е приел, че жалбата е процесуално недопустима, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 2157/19.07.2019 г. по в.гр.д.№ 1115/19 г. на Окръжен съд – Варна.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:         1.                        2.