ОПРЕДЕЛЕНИЕ

743

_03_.11.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _03_.11. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.549 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В.А.Х.,***, срещу определение № 445/01.10.2015 год. на ОС Шумен по гр.д. 496/2015 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение  подадената от него молба за предоставяне на безплатна правна помощ

Жалбата е бланкетна.

Препис не е връчван на насрещната страна с оглед фазата на процеса.

Съдебният акт е от категорията на обжалваемите по смисъла на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК. Частната жалба са постъпила в законоустановения срок и се явява процесуално допустима.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искова молба на г-н Х. срещу МВР, с която е предявен иск по чл. 49 ЗЗД за заплащане на обезщетение за незаконни действия на посочения държавен орган. С определение от 01.10.2015 год. ищецът е освободен от задължението за заплащане на д.т., на осн. чл. 83, ал.2 ГПК, с оглед липсата на средства за заплащането й.

С атакуваното определение е отказано предоставяне на безплатна правна помощ, тъй като искът бил очевидно неоснователен, погасен по давност, както и с оглед интересите на правосъдието, които щели да бъдат накърнени от високия размер на минималното адвокатско възнаграждение, което следва да се заплати на особения представител – 2300 лв.

По бланкетната жалба съдът преценява нарушени ли са императивни правни норми.

Когато искането за предоставяне на правна помощ - безплатна адвокатска защита за процесуално представителство по чл. 21, т. 3 Закона за правна помощ, се предоставя от съда, на преценка подлежат обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗПП. Съгласно разпоредбата на чл. 24 от ЗПП правна помощ не се предоставя, ако е неоправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето и когато претенцията е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима.

В случая е налице нарушение на посочената норма, която гарантира правото на защита на страната, поради което и това нарушение следва да се вземе предвид и по бланкетна жалба. На г-н Х. му е необходима правна помощ, за да уточни претенцията си, която е оставена без движение. От друга страна, основателността на иска, особено дали е погасен по давност, без дори да има такова възражение от насрещната страна, не би следвало да се преценява от Апелативния съд, нито от ОС. Достатъчно е заявената претенция да е допустима, за да е оправдано допускането на правна помощ. В случая предявеният иск е допустим.

Налице са и предпоставките на чл. 23, ал. 1 във вр. с ал. 4, от ЗПП за предоставяне на правна помощ по този закон на жалбоподателя, той е представил писмени доказателства, че няма доходи и имущество, а в момента пребивава и в затвора и не може да ангажира адвокат за защита на правата си. Такъв е изводът и на ОС.

Искането следва да бъде уважено.

 

Ето защо и обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което на г-н Х. да се предостави безплатна правна помощ за воденето на гр.д. 496/2015 год. на ОС Шумен.

Водим от горното, ВАпС

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 445/01.10.2015 год. на ОС Шумен по гр.д. 496/2015 год., и вместо него постановява:

ДОПУСКА предоставяне на правна помощ в полза на В.А.Х., изразяваща се в процесуално представителство по гр.д. 496/2015 год. на ОС Шумен, на осн. чл.23, ал.4 вр. чл.  21, т.1 ЗПП.

От ОС Шумен да се изготви искане по чл. 25, ал.3 ЗПП за определяне на адвокат до ШАК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: