О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

102

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 17.02.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 55/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от ЕТ”Джордан – Ю.И.”, представляван от собственика Ю.И.Й., както и от Ю.И.Й. в качеството му на физическо лице и от А.К.Й. срещу разпореждане № 325/27.11.2013 год по гр.д. № 327/2012 год на Окръжен съд Търговище в частта му, с която е отказано освобождаването от внасяне на държавна такса по въззивната им жалба срещу решението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира следното:

Въззивниците Ю.И. Йорднов и А.К.Й. нямат правен интерес от обжалване на разпореждането, тъй като то е благоприятно за тях. Ето защо частната им жалба е процесуално недопустима и производството в тази част следва да бъде прекратено.

По искането на ЕТ ”Джордан - Ю.И.” за освобождаване от държавна такса съдът не се е произнесъл с изричен диспозитив, но от съдържанието на постановения съдебен акт става ясно, че го е оставил без уважение. Молбата, макар да е подадена само от Ю.И. Йорднов и А.К.Й., съдържа обстоятелства и искане за освобождаване от държавна такса и на едноличния търговец. В нейна подкрепа е представена декларация за имотното състояние на Ю.И. Йорднов както в лично качество, така и като ЕТ ”Джордан - Ю.И.”. От представените писмени доказателства се установява, че макар да не е заличен от търговския регистър, едноличният търговец не осъществява дейност и цялото му имущество е възбранено и запорирано във връзка с воденото срещу него производство по настоящото дело.  Ето защо и по съображения за затрудненото финансово състояние на семейството му, както и с оглед осъществяване правото му на достъп до правосъдие, настоящият състав намира, че същият следва да бъде освободен от заплащане на държавна такса.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

         ОТМЕНЯ разпореждане № 325/27.11.2013 год по гр.д. № 327/2012 год на Окръжен съд Търговище В ЧАСТТА, с която е отказано освобождаването на ЕТ”Джордан-Ю.Й.” от внасяне на държавна такса по въззивната им жалба срещу решението и вместо него

П О С Т А Н О В И :

 ОСВОБОЖДАВА ЕТ”Джордан-Ю.Й.”***5016839, представляван от собственика Ю.И.Й. с ЕГН ********* от заплащане на държавна такса по въззивната му жалба срещу решение № 35/11.10.2013 год по гр.д. № 327/2012 год на Окръжен съд Търговище.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 55/2014 год по описа на Апелативен съд Варна В ЧАСТТА по частната жалба на Ю.И.Й. в качеството му на физическо лице и от А.К.Й. срещу разпореждане № 325/27.11.2013 год по гр.д. № 327/2012 год на Окръжен съд Търговище.

Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба по реда на чл. 274 ал.2 ГПК в еднседмичен срок от съобщанието му до страните пред ВКС на РБ.

В останалата му част определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: