ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

68

 

гр. Варна,  02.02.2015 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 02.02.2015 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 55 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след отводи  на съдиите от всички районни съдилища от района на окръжен съд – Силистра.

С определение 25 от 26.01.2015 г. по ч.гр.д. № 27/2015 г., окръжен съд – Силистра, като е взел предвид, че всички съдии от равните по степен съдилища в района му са се отвели, е изпратил делото, образувано по исковете на И.Д.И. против Силистренския окръжен съд – на Варненския апелативен съд за определяне на компетентен съд за разглеждането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на делото от районните съдилища в района на окръжен съд Силистра, делото следва да бъде изпратено в друг районен съд от района на апелативен съд – Варна. Ето защо, делото следва да бъде изпратено на районен съд - Търговище, който да го разгледа.

По изложените съображения, Варненския апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, Районен съд –Търговище, който да разгледа делото, образувано по искова молба на И.Д.И. ***.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд– Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: