ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

81

Гр.Варна, 28.01.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на двадесет и осми януари 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

     ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                        ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 55 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр.1 ГПК и е образувано по две частни жалби на М.П.М. както следва: - по частна жалба с вх. № 38353/23.12.2015 г. против разпореждане № 12068/26.11.2015 г. постановено по в.гр.д. № 341/2015 г. по описа на ВОС, с което е върната друга негова частна жалба; - по частна жалба с вх. № 1985/21.01.2016 г. против разпореждане № 257/12.01.2016 г. постановено по в.гр.д. № 341/2015 г. по описа на ВОС, с което също е върната друга негова частна жалба.

Съдът, като се запозна с документите по делото установи, че двете частни жалби са нередовни – не отговарят на изискванията на чл. 261, т.4 от ГПК, тъй като към същите не са представени платежни документи за внесени държавни такси от по 15 лв. по всяка от тях по сметка на Варненския апелативен съд. Затова, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а делото - върнато на Окръжен съд гр.Варна за изпълнение на задълженията по чл. 262, ал.1 от ГПК с оглед представяне на доказателства за внасяне на държавна такса от по 15 лв. за всяка жалба по сметка на Варненския апелативен съд, респективно – за изпълнение на задълженията по чл. 262, ал.2 от ГПК за връщане на жалбата в случай, че нередовностите не бъдат отстранени.

След внасяне на държавната такса, делото следва да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по двете частни жалби.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 55/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Варна за изпълнение на процедурата по чл. 262 от ГПК, съобразно дадените с настоящото определение указания, след което делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частните жалби на М.П.М. с вх. № 38353/23.12.2015 г. и с вх. № 1985/21.01.2016 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: