ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 92

 

                                      10.02.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 10февруари  2017г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова     

                  Мария Маринова                                   

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 55 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на „Сентер Консулт“ ЕООД, подадена чрез адв. С.З., против разпореждане № 9242 от 09.11.2016 г., постановено по в.гр.д. № 2032/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната частната му жалба вх.№ 30627/04.11.2016 г. против решение № 1316/02.11.2016 г., постановено по същото дело.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното разпореждане е неправилно, като постановено в нарушение на процесуалния закон, като е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за администриране на жалбата му срещу решението.

Лицата на насрещната страна не са подали отговор на жалбата.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намира следното:

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК вр. чл. 279 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

 Производството пред окръжния съд е било образувано по реда на чл. 435, ал.1 от ГПК по жалба на „Сентер Консулт“ ЕООД, в качествата му на взискател,  против действията на частен съдебен изпълнител – разпореждане за прекратяване на изпълнително дело. Окръжният съд е разгледал жалбата по същество и се е произнесъл с решение № 1316 от 02.11.2016 г. по нея.

С разпоредбата на чл. 437, ал.4 ГПК е предвидено, че решението не подлежи на обжалване (в случая не се касае до обжалване на разпределение на съдебния изпълнител, поради което и чл. 463, ал.2 от ГПК, предвиждащ инстанционен контрол на решението пред апелативния съд, не намира приложение). В настоящия казус, постановеното от окръжния съд решение не е подлежало на обжалване пред апелативния съд, поради което и администриращият я съд е процедирал правилно като е върнал частната жалба срещу него. Настоящата частна жалба е неоснователна, като в същата не се съдържат оплаквания относими към правилността на обжалваното разпореждане за връщане. Наведените такива касаят правилността на постановеното от окръжния съд решение по съществото на делото и не могат да бъдат обсъждани в настоящото производство.

С оглед изложените съображения, обжалваното разпореждане на окръжния съд е правилно и следва да бъде потвърдено.

Предвид горното, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 9242 от 09.11.2016 г., постановено по в.гр.д. № 2032/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: