ОПРЕДЕЛЕНИЕ №83

гр. Варна, 09.02.2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 55/18г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба, подадена Н.Р.Н. чрез процесуалните ѝ представители адв. И. Ц. и адв. Сл. А. *** против определение № 34/04.01.18г. по гр.д. № 1907/17г. на ОС-Варна, в частта му, с която е прекратено производството по делото по предявения от жалбоподателката против П. Т. С. иск с правно основание чл. 26, ал. 1, пр. 2 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за прехвърляне на недвижим имот вместо изпълнение на парично задължение, с който е прехвърлен тавански блок с идентификатор 10135.5510.264.1.18, находящ се в гр. Варна, ул. „Боровец”, № 50, ет. 4, обективиран в НА № 103, т. 2, рег. № 4832, дело № 243/27.11.14г., поради сключването му при заобикаляне на закона. Счита се, че определението в тази му част е неоснователно, необосновано и неправилно, тъй като за ищцата е налице правен интерес от предявяване на посочения иск против П. С.. Този правен интерес се основава на факта, че ищцата Н. е сключила предварителен договор за закупуването на описания имот с „Комфортен дом” ООД на 27.09.11г. и е изправна страна по същия. Въпреки това бъдещият продавач е сключил на 20.02.14г. договор с Д.К., с който е учредил върху имота договорна ипотека за обезпечение на вземането на посоченото лице по сключен от нея с П. С. договор от 20.02.14г. за заем на парична сума, а на 27.11.14г. са били сключени два нови договора – между Д. К. и „Комфортен дом” ООД за заместването в дълг по посочения договор за заем на длъжника С.от дружеството при запазване на учредената върху имота ипотека,  и процесния договор за за прехвърляне на недвижим имот вместо изпълнение на парично задължение, с който е прехвърлен описания недвижим имот на Д. К.. Поддържа се в тази връзка, че сключения на 20.02.14г. договор за заем между Д. К. и П. С.е привиден /като реално не е извършена размяна на парични средства/ и предназначен единствено да бъдат сключени последващите три договора – за учредяване на договорната ипотека върху имота, за заместването в дълг на длъжника и за прехвърлянето на недвижимия имот вместо изпълнение на паричното задължение по договора за заем, при знанието на всяко едно от тези лица за правата на ищцата по предварителния договор за продажбата на същия недвижим имот. Тази поредица от сделки е осъществила неправомерния резултат, противоречащ на закона /да се задържи от продавача по предварителния договор платената му покупна цена без да се прехвърля имота на ищцата/ и постигнат чрез неговото заобикаляне посредством сключването на иначе разрешените от закона сделки. Поради това се счита, че с прекратяването на производството по отношение на П. С.се възпрепятства изграждането на тезата и доказване на фактическия състав на заобикалянето на закона чрез сключването на посочените три договора, по които именно С. е страна – договора за паричен заем, договорната ипотека и договора за заместване в дълг. Претендира се отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на производството с участието на посочения ответник.        

Предвид наличието на хипотезата на чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК, препис от частната жалба не е изпращан на насрещна страна П. Т. С..

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването, срещу обжалваем съдебен акт и при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Съобразно направеното в изпълнение указанията на съда последно уточнение от ищцата на предявените искове /с молба вх. № 33202/27.11.17г./, същата претендира от съда да постанови решение, с което: на осн. чл. 26, ал. 1, пр. 2 от ЗЗД да прогласи нищожността на сделката, обективирана в НА за прехвърляне на недвижим имот вместо изпълнение на парично задължение № 103, т. ІІ, рег. № 4832, дело № 243/27.11.14г. на нотариус Ж. К. – гр. Варна, рег. № 149 на НК, което прехвърляне се явява неправомерен резултат от множеството предхождащи го позволени от закона сделки, поради заобикаляне на закона; да признае за установено по отношение на Д.Ж.К. и последния приобретател на имота Г. В. Д., на осн. чл. 124, ал. 1 от ГПК, че те не са собственици на подробно описания недвижим имот, както и ответниците да заплатят направените по делото разноски.

При това положение надлежни ответници по първия установителен иск (за прогласяване нищожността на посочената сделка) са именно страните по договора за прехвърляне на имота вместо изпълнение на парично задължение – „Комфортен дом” ЕООД /относно правно-организационната форма – съобразно справката по партидата на дружеството в ТР на л. 9 от настоящото дело/, гр. Варна и Д.Ж.К.. Надлежни ответници по отрицателните установителни искове за собствеността на имота са съответно Д.К. и Г. Д. и евентуално техните съпрузи, ако същите са били в брак съответно към 27.11.14г. и 22.12.16г.       

Независимо от наведените от ищцата твърдения относно привидност на договора за паричен заем, сключен между Д. К. и П. С. на 20.02.14г., иск за разкриване на привидността на тази сделка не е предявен. Поради това и участието като ответник на посочения правен субект при така определения предмет на делото, се явява недопустимо. Обжалваното определение следва да се потвърди.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА определение № 34/04.01.18г. по гр.д. № 1907/17г. на ОС-Варна, в частта му, с която е прекратено производството по делото по предявения от Н.Р.Н. против П. Т. С. иск с правно основание чл. 26, ал. 1, пр. 2 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за прехвърляне на недвижим имот вместо изпълнение на парично задължение, с който е прехвърлен тавански блок с идентификатор 10135.5510.264.1.18, находящ се в гр. Варна, ул. „Боровец”, № 50, ет. 4, обективиран в НА № 103, т. 2, рег. № 4832, дело № 243/27.11.14г., поради сключването му при заобикаляне на закона.

Определението може да се обжалва с частна касационна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателката /чрез процесуалните ѝ представители/ пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 и ал. 2 от ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: