РЕШЕНИЕ

188

_15_.12.2017 г., гр. Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският а пелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 15.12. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.550 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от О.К.П., ЕГН **********, от гр. Варна, Л.С.П., ЕГН **********, от гр. Варна и „Е. В.“ ООД, Варна, ЕИК 103882650, гр. Варна, срещу решение № 840/2017 год. по в.гр.д. 1169/2017 год. на ОС Варна, с което са: оставени без уважение жалбите на същите лица срещу действията на ЧСИ Ст. Д. по изп.д. 20147180400508 в качеството им на ипотекарните длъжници против постановление за възлагане на недвижим имот, апартамент с идентификатор 07598.304.350.2.20 в гр. Бяла по изп.д. 20127180400590 по описа на ЧСИ С. Д., само по отношение на оплакванията им, че че наддаването при провдената в периода от 23.01.2017г. до 23.02.2017г. публична продан не е извършено надлежно, като наддавателното предложение на „В. 76“ ЕООД е представено в незапечатан плик и наддавателното предложение на „В. 76“ ЕООД  не съдържа съответните реквизити: не е представено актуално правно състояние на дружеството, заверено от АВ; предложението е за закупуване на само част от обявените за продажба имоти;  участникът в наддаването не е приложил съответно квитанция за внесен задатък-липсва справка от банката за реално постъпила преди търга сума-задатък по сметка на ЧСИ и мокър печат на банкатам  предложението на наддавача не е било отразено във входящия регистър на съда, като на плика има само печат на ВРС, но не и вх. номер; самият протокол от 24.02.2017г. за обявяване на постъпилите наддаваталени предложения на ЧСИ Ст.Д. не е подписан от нея, а от лицто А. А., непознато на жалбоподателя и без правомощия; предложението на наддавача не е подписано от представляващия дружеството и, че няма доказателства за внесена в пълен размер продажна цена; и прекратено производството по същите жалби вх. № 3421/24.03.2017г. от „Е. Варна“ ЕООД, ЕИК 103882650, длъжник по изп.д. № 20147180400508 на ЧСИ Ст.К.-Д. и жалбата с идентично съдържание вх. № 3204/21.03.2017г. от О. Кирилов П. и Л. С. П., ипотекарни гаранти, съответно приравнени на длъжници щом изпълнението е насочено към ипотекирания от тях имот за задължението на „Е. В.“ ЕООД по изп.д. № 20147180400508 на ЧСИ Ст.К.-Д. в останалата част, относно оплакванията за определяне оценката на имота, предмет на проданта, на осн. чл. 435, ал. 3 от ГПК.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Твърди се, че съдът не се е произнесъл по същество по цялото искане, а в прекратителната част не е разгледал оплакванията по чл. 485, ал.2 ГПК – незаконосъобразно определена цена при публичната продан. Изложени са подробни съображения за това: няма актуална оценка на имота, оценката е по-ниска от данъчната оценка, от което се извежда изводът, че имуществото не е възложено по най-високата цена, а това е основание за допустимостта на жалбата в прекратената й част. Твърдят се множество процесуални нарушения.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна „ОББ“, АД,  която е изразила становище за неоснователност на жалбата.

Делото е образувано и по частна жалба от същите лица срещу решение № 1369/13.09.2017 год.по в.гр.д. 1169/2017 год. на ОС Варна в частта му, с която е оставена без уважение молбата им за допълване на решение № 840/31.05.2017 год. по същото дело на ОС, с отделен диспозитив относно релевирано оплакване, че наддавателното предложение е направено от лице без право да наддава. Твърди се, че в тази му част решението е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а молбата – уважена. Има и съображения по същество

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна „ОББ“, АД,  която е изразила становище за неоснователност на жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС делото е стратирало по жалба на длъжници в изпълнителния процес срещу постановление за възлагане на недвижим имот по цитираното изп.д. по описа на ЧСИ С.Д.. В жалбата си длъжниците твърдят, че действията на ЧСИ са незаконосъобразни, тъй като.

Насрещната страна, взискателят в изпълнителния процес „ОББ“ АД е изразила становище по жалбата.

ЧСИ е изложил мотиви, че жалбата е недопустима, евентуално неоснователна.

За да се произнесе по делото, съдът установи следното:

ВАпС намира жалбите за неоснователни.

По първата жалба:

Делото е образувано по въззивната жалба вх. № 3421/24.03.2017г. от „Е. В.“ ЕООД, ЕИК 103882650, длъжник по изп.д. № 20147180400508 на ЧСИ Ст.К.-Д. срещу постановление за възлагане от 01.03.2017г. на недвижим имот, находящ се в гр.- Варна, м. „Шашкъна“, а именно: ПИ с идентификатор 10135.2553.13 по КК и КР на гр. Варна, с площ по КК от 769кв.м.с номер по предходен план № 3966, ведно с подробно индивидуализираната в жалбата построена в ПИ сграда с идентификатор № 10135.2553.13.1 по КК и КР на гр. Варна, със самостоятелни обекти-8бр. и всички подобрения и приращения, към и под гореописанияа имот и сгради, а по документ за собственост имот № 3966 по плана на 26 подрайон на града, целият с площ от 700кв.м., заедно с построената едноетажна офис сграда със склад, автомивка, помещение за диагностика, автомонтьорска работилница, автотенекеджийска и бояджийска работилница, автосервизна работилница, както и обслужващата застроена площ от 237.69кв.м. и гаражи със застроена площ от 130.00кв.м. Имотът е бил изнесен на публична пордан от 23.01.2017г. до 23.02.2017г. при начална цена от 230320.00лв. Излага съображенията си, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и имущестното не е възложено по най-високата предложена цена. С оглед първото си твърдение, сочи, че 1. Наддавателното предложение на „В. 76“ ЕООД е представен в незапечатан плик, 2. Наддавателното предложение на „В. 76“ ЕООД  не съдържа съответните реквизити: не е представено актуално правно състояние на дружеството, заверено от АВ, предложението е за закупуване на само част от обявените за продажба имоти, участникът в наддаването не е приложил съответно квитанция за внесен задатък-липсва справка от банката за реално постъпила преди търга сума-задатък по сметка на ЧСИ и мокър печат на банката, предложението на наддавача не е било отразено във входящия регистър на съда, като на плика има само печат на ВРС, но не и вх. номер, самият протокол от 24.02.2017г. за обявяване на постъпилите наддаваталени предложения на ЧСИ Ст.Данова не  подписан от нея, а от лицто А. А., непознато на жалбоподателя и без правомощия, предложението на наддавача не е подписано от представляващия дружеството, като се оспорва подписа, положен към молбата и наддавателното предложение по изп.д., няма доказателства за внесена в пълен размер продажна цена. Второто си оплакване жалбоподателят свързва с определената от ЧСИ първоначална цена при публичната продан, което рефлектира при възлагането, което не е по най-високата предложена цена, несъобразена с разпоредбата на чл. 485, ал. 2от ГПК. Моли се да бъде отменено постановление за възлагане по изп.д. № 20147180400508 от 01.03.2017г., с което имотът, предмет на проданат е възложен на „В. 76“ ЕООД. Прави доказателствени искания. Иска спиране на изпълнението на осн. чл. 438 от ГПК.

Жалба с идентично съдържание вх. № 3204/21.03.2017г. е постъпила и от физическите лица О. и Л. П., ипотекартни гаранти по сключените с кредитора „ОББ“ АД договорни ипотеки, с правата на длъжници, след като изпълнението е насочено по отношение на ипотекирания от тях за задължението на „Е. В.“ ООД имот.

В писмени възражения взискателят „ОББ“ АД ЕИК 000694959, е оспорил жалбите като неоснователни в частта, относно действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения, както и тези на ЧСИ и наддавачите по провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Твърдял е, че оценката на имуществото не е част от наддаването и това не подлежи на проверка от съда. В частта извън основанията по чл. 435, ал. 3 от ГПК е оспорил жалбите като недопустими. По същество е оспорил твърденията за нарушения в процедурата.

ЧСИ е представил писмени мотиви по жалбите, намирайки ги за неоснователни в първата си част и недопустими във втората. .

По отношение на пределите на производството пред ВАпС същото е допустимо по жалбата срещу прекратителната част на определението и недопустимо по жалбата срещу решението, с което съдът се е произнесъл по същество.

Производството пред ОС е било прекратено по жалбите в частта, с която са въведени оплаквания, че имуществото не е възложено по най-високата предложена цена, които, обаче, фактически са насочени срещу  определената от ЧСИ оценка на имот, изнесен на публична продан. Твърди се, че първоначалната цена е в противоречие с изискванията на чл. 485 от ГПК, което води до възлагане по не най-високата предложена цена.

Това оплакване съответствата на новата хипотеза, даваща право на жалба на длъжника по чл. 435, ал.1, т.2 ГПК в редакцията му от ДВ бр.86/27.10.2017 год., междувременно влязла в сила процесуална норма, която дейаства занапред и преурежда и заварени отношения. В конкретния случай, обаче, тази нова правна норма не прави жалбите на П. и „Е. Варна“ ООД допустими, тъй като хипотезата на чл. 435, ал.1, т.2 ГПК е отделна хипотеза на обжалване действията на съдебния изпълнител и дава възможност жалбата да се подаде извън и преди изготвяне на постановление за възлагане. Хипотезата на ГПК по чл. 435, ал.3 ГПК не е променена и хипотезите, при които постановлението за възлагане може да се обжалва са същите. Те са разяснени в т. 8 от ТР № 2/26.06.2015г. по т.д. № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС и изключват оплаквания относно цената.

Ето защо, решението в прекратителната част подлежи на потвърждаване.

Жалбата срещу решението в часттаму, с която съдът се е произнесъл по съществото на жалбите е недопустима и производството по нея следва да се прекрати.

По втората жалба срещу решението, с което е оставена без уважение молба за допълване на решение:

Производството пред ОС е образувано е по молба вх. № 18484/26.06.2017 г., подадена от О. и Л. П. и „Е. Варна“ ООД, с искане за допълване на постановеното по делото Решение № 840/31.05.2017 г., с отделен диспозитив относно релевирано оплакване, че наддавателното предложение е направено от лице без право да наддава.

В срока по чл. 250, ал. 2 от ГПК е постъпил отговор от „Обединена българска банка“ АД, с който се изразява становище за неоснователност на депозираната молба.

С решението си съдът е оставил без уважение молбата за допълване, като е приел, че се е произнесъл в цялост по оплакванията в жалбите срещу действията на ЧСИ.

Делото пред ОС е образувано по въззивни жалби срещу постановление за възлагане от 01.03.2017г. на недвижим имот, находящ се в гр.- Варна, м. „Шашкъна“, а именно: ПИ с идентификатор 10135.2553.13 по КК и КР на гр. Варна, с площ по КК от 769кв.м.с номер по предходен план № 3966, ведно с подробно индивидуализираната в жалбата построена в ПИ сграда с идентификатор № 10135.2553.13.1 по КК и КР на гр. Варна, със самостоятелни обекти-8бр. и всички подобрения и приращения. Направени са оплаквания, че: наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и имущестното не е възложено по най-високата предложена цена; 1. Наддавателното предложение на „В. 76“ ЕООД е представен в незапечатан плик, 2. Наддавателното предложение на „В. 76“ ЕООД  не съдържа съответните реквизити: не е представено актуално правно състояние на дружеството, заверено от АВ, предложението е за закупуване на само част от обявените за продажба имоти, участникът в наддаването не е приложил съответно квитанция за внесен задатък-липсва справка от банката за реално постъпила преди търга сума-задатък по сметка на ЧСИ и мокър печат на банката, предложението на наддавача не е било отразено във входящия регистър на съда, като на плика има само печат на ВРС, но не и вх. номер, самият протокол от 24.02.2017г. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения на ЧСИ Ст.Д. не  е подписан от нея, а от лицето А. А., непознато на жалбоподателя и без правомощия, предложението на наддавача не е подписано от представляващия дружеството, като се оспорва подписа, положен към молбата и наддавателното предложение по изп.д., няма доказателства за внесена в пълен размер продажна цена; атакува се и определената от ЧСИ първоначална цена при публичната продан, което рефлектира при възлагането, което не е по най-високата предложена цена, несъобразена с разпоредбата на чл. 485, ал. 2 от ГПК.

С първото си решение ОС се е произнесъл по всички описани оплаквания. В мотивите на акта, чието допълване се претендира, се съдържа изрично произнасяне по твърдението, че наддавателното предложение не е подписано от представляващия дружеството, като същото е прието за неоснователно. В жалбите липсват твърдения, че предложението изхожда от лице без право да наддава.

При липса на подобно оплакване, не е налице хипотезата на чл. 250, ал.1 ГПК, при която да се допусне допълване: не е налице пропуск от страна на решаващия съд да се произнесе по част от спорния предмет, няма непълнота в съдебния акт.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт, решение по чл. 250 ГПК, следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивна жалба на О.К.П., ЕГН **********, от гр. Варна, Л.С.П., ЕГН **********, от гр. Варна и „Е. ВАРНА“ ООД, Варна, ЕИК 103882650, гр. Варна, срещу решение № 840/2017 год. по в.гр.д. 1169/2017 год. на ОС Варна, в частта му, с която с което са оставени без уважение жалбите на същите лица срещу действията на ЧСИ Ст. Д. по изп.д….. в качеството им на ипотекарните длъжници против постановление за възлагане на недвижим имот, апартамент с идентификатор 07598.304.350.2.20 в гр. Бяла по изп.д. 20127180400590 по описа на ЧСИ С. Д., само по отношение на оплакванията им, че че наддаването при провдената в периода от 23.01.2017г. до 23.02.2017г. публична продан не е извършено надлежно, като наддавателното предложение на „В. 76“ ЕООД е представено в незапечатан плик и наддавателното предложение на „В. 76“ ЕООД  не съдържа съответните реквизити: не е представено актуално правно състояние на дружеството, заверено от АВ; предложението е за закупуване на само част от обявените за продажба имоти;  участникът в наддаването не е приложил съответно квитанция за внесен задатък-липсва справка от банката за реално постъпила преди търга сума-задатък по сметка на ЧСИ и мокър печат на банкатам  предложението на наддавача не е било отразено във входящия регистър на съда, като на плика има само печат на ВРС, но не и вх. номер; самият протокол от 24.02.2017г. за обявяване на постъпилите наддаваталени предложения на ЧСИ Ст.Д. не е подписан от нея, а от лицто А. А., непознато на жалбоподателя и без правомощия; предложението на наддавача не е подписано от представляващия дружеството и, че няма доказателства за внесена в пълен размер продажна цена.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 840/2017 год. по в.гр.д. 1169/2017 год. на ОС Варна, в частта му, с която е прекратено производството по същите жалби вх. № 3421/24.03.2017г. от „Е.Варна“ ЕООД, ЕИК …., длъжник по изп.д. № ….на ЧСИ Ст.К.-Д. и жалбата с идентично съдържание вх. № 3204/21.03.2017г. от О. К.П. и Л. С. П., ипотекарни гаранти, съответно приравнени на длъжници щом изпълнението е насочено към ипотекирания от тях имот за задължението на „Е. Варна“ ЕООД по изп.д. № 20147180400508 на ЧСИ Ст.К.-Д. в останалата част, относно оплакванията за определяне оценката на имота, предмет на проданта, на осн. чл. 435, ал. 3 от ГПК

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1369/13.09.2017 год.по в.гр.д. 1169/2017 год. на ОС Варна в частта му, с която е оставена без уважение молба за допълване на постановеното по същото дело Решение № 840/31.05.2017 г., с отделен диспозитив относно релевирано оплакване, че наддавателното предложение е направено от лице без право да наддава.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: