ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

722

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   13.11.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 550/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК.

Подадена е частна жалба от В.Ж.И. *** срещу разпореждане № 6290/18.09.2018 год по в.ч.гр.д. № 968/2018 год на Окръжен съд Варна, с което е върната касационна частна жалба вх.№ 16444/04.05.2018 год срещу определение № 1136/09.05.2018 год по същото дело. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на разпореждането, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администрирането на частната касационна жалба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С разпореждане № 3997/06.06.2018 год съдът оставил без движение частна касационна жалба вх.№ 16444/04.06.2018 год срещу определение № 1136/09.05.2018 год по в.ч.гр.д. № 968/2018 год, с подробни указания за отстраняване на нередовностите й. В указания срок е постъпило „Уточнение към касационна жалба“ вх.№ 18359/19.06.2018 год, което вместо отговор на поставените въпроси съдържа оплаквания от действията на нотариуса и съдията по вписванията, както и от прокуратурата, която трябвало да събере доказателства относно спазването на процесуалния ред за издаване на нотариалния акт. Приложеното „Изложение“ с вх.№ 19827/02.07.2018 год също не отговаря на изискванията за редовност.

Жалбоподателят е заявил, че нито един от адвокатите, към които се е обърнал, не е пожелал да приподпише касационната му жалба. Убеден, че искането му е ясно изразено и обосновано, частният жалбоподател счита, че е отстранил нередовностите на касационната частна жалба и моли да й бъде даден ход.

Изискванията за редовност (допустимост) на касационната жалба, необходимите реквизити и приложенията към нея, са регламентирани в чл. 284 от ГПК, който е приложим и към частните жалби. Тези изисквания са императивно установени и неспазването на което и да е от тях има за последица процесуална недопустимост и следователно – връщане на жалбата.

Разпоредбата на чл. 284 ал.2 от ГПК е категорична- касационната жалба трябва да бъде приподписана от адвокат или юрисконсулт, освен когато самият жалбоподател има юридическа правоспособност, която в този случай трябва да бъде надлежно удостоверена. Затова приподписването й от лице с юридическа правоспособност, което вече не упражнява адвокатска професия, не санира жалбата.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че не са били отстранени нередовностите на касационната частна жалба, а разпореждането за връщането й е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 6290/18.09.2018 год по в.ч.гр.д. № 968/2018 год на Окръжен съд Варна, с което е върната касационна частна жалба вх.№ 16444/04.05.2018 год срещу определение № 1136/09.05.2018 год по същото дело.

Определението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 274 ал.2 от ГПК

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.