ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

707

 

Гр.Варна 14.11.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 14 ноември 2019 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                             МАРИЯ МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова гр.д. № 550  по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба на Р.Д.С. – Й. против определение № 274/24.07.2019 г., постановено по гр.д. № 207/2019 г. по описа на Силистренския окръжен съд в частта, с която е прекратено производството по делото.

Жалбоподателката е настоявала, че обжалваното определение е постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон и е необосновано, като е молила за отмяната му.

Жалбата е подадена в срок, но като насочена срещу неподлежащ на обжалване акт на окръжния съд е недопустима и производството по същата подлежи на прекратяване. Това е така, тъй като с обжалваното определение окръжният съд, след като е констатирал, че не е спазена разпоредбата на чл. 436, ал.1 ГПК за администриране от съдебния изпълнител на подадената от настоящата жалбоподателка жалба срещу действията му, е прекратил производството пред себе си, изпратил е жалбата на държавния съдебен изпълнител при Тутраканския районен съд за администриране по реда на чл. 436ГПК с указания за връщане след това на съда за разглеждането й.

Това определение не е преграждащо развитието на делото, доколкото с него не се слага край на производството. Жалбата се връща на съдебния изпълнител за изпълнение на процедурата по администрирането й, след което тя отново да бъде върната и разгледана от окръжния съд.  Прекратителната част на определението не е самостоятелна, а съставлява едно цяло с останалата му част, с която жалбата се изпраща на държавния съдебен изпълнител с указанията за администриране и връщането й за разглеждане от окръжния съд.

В този смисъл, частната жалба на Р.С. – Й. против обжалваната част на определението на окръжния съд е недопустима и тя следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното пред настоящата инстанция производство по нея следва да бъде прекратено.

Предвид изложеното, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  частната жалба на Р.Д.С. – Й. против определение № 274/24.07.2019 г., постановено по гр.д. № 207/2019 г. по описа на Силистренския окръжен съд в частта, с която е прекратено производството по делото и ПРЕКРАТЯВА производството по  в.гр.д. № 550/2019 г.  по описа на Варненския апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: