ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

648

 

Гр.Варна,02.12.2013  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, 02 декември 2013 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Диана Джамбазова

     ЧЛЕНОВЕ: Иван Лещев

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 551  по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по по чл. 274, ал.1 вр. чл. 121 от ГПК е и образувано по частна жалба на О.Е.Т., подадена чрез адв. П.С., против определение № 2768/17.09.2013 г., постановено по гр.д. № 2044/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, в частта с която е оставено без уважение възражението му по чл. 119 от ГПК с искане за прекратяване на производството по делото и изпращането му по компетентност на СГС.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалвания акт и е молил за отмяната му.

Насрещната страна не е подала писмен отговор на жалбата.

Въззивната частна жалба е подадена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване акт съгласно чл.121 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството пред окръжния съд е било образувано по искова молба на В.Н.В., с която срещу О.Е.Т. е предявен иск по чл. 45 от ЗЗД за заплащане на обезщетение от 70 000 лв. за причинени неимуществени вреди от непозволено увреждане, ведно със законните лихви от датата на увреждането. С отговора на исковата молба, ответникът е направил възражение за неподсъдностп на делото, предвид постоянния му адрес в гр.София. Поискал е и привличане на трето лице -помагач „ДЗИ –Общо застраховане” ЕАД гр.София.

Според чл. 105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постояният адрес или седалището на ответника, а според чл. 115 от ГПК иск за вреди от непозволено увреждане може да се предяви  и по местоизвършване на деянието.

В случая се касае до предоставена, от закона в полза на ищеца по искове за вреди от непозволено увреждане, възможност да избере подсъдността на делото измежду общата такава по чл. 105 от ГПК и специалната по чл. 115 от ГПК.

Видно е от доказателствата по делото, че деянието – ПТП е било извършено от ответника на 3,2 км. след пътен възел с.Слънчево в посока на гр.Варна, т.е. в територия, обхваната от компетентността на окръжен съд Варна. Със завеждане на делото пред окръжен съд Варна, ищецът е упражнил правото си на избор на местно компретентния съд по чл. 115 от ГПК, поради което възражението на ответника за изпращането на делото за разглеждането от съда по постоянния му адрес – гр.София е неоснователно. Такова е и оплакването му, че местната подсъдност следва да се съобрази и със седалището на ответника по обратния иск, не само защото по делото липсват данни такъв иск срещу третото лице да е бил предявен от ответника, но и защото подсъдността по обратен иск, следва тази на първоначално предявения.

 Предвид изложеното се налага извода, че окръжният съд е процедирал правилно и обжалваното определение по подсъдността следва да бъде потвърдено.

Затова, Варненският апелативен съд

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 2768/17.09.2013 г., постановено по гр.д. № 2044/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, в частта с която е оставено без уважение възражението на О.Е.Т. по чл. 119 от ГПК с искане за прекратяване на производството по делото и изпращането му по компетентност на Софийски градски съд.

Определението подлежи на обжалване, при условията на чл. 280, ал.1 ГПК, с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                   2.