ОПРЕДЕЛЕНИЕ 806

гр. Варна, 20.11.2015г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 551/15г., намира следното:

Производството е образувано по въззивни на всяка от страните в първоинстанционното производство против решение № 1471/24.07.2015г., постановено по гражданско дело № 2072 по описа за 2013г. на Окръжен съд – Варна.

При проверка допустимостта на подадената от П.К.К.-В. въззивна жалба вх. № 26892/07.09.15г. съдът констатира, че е налице неяснота относно наведените оплаквания и релевираните искания. В жалбата се сочи, че обжалваното решение е неправилно поради това, че съдът с оглед уважаване на иска по чл. 57, ал. 2 от ЗЗД, е следвало да се произнесе по предявения в условията на евентуалност насрещен иск в частта, касаеща направените подобрения, необходими и полезни разноски за ап. 12. В мотивите си ВОС е приел за доказано извършването на такива подобрения от жалбоподателката, които са увеличили неговата стойност и в тази връзка с решението си първоинстанционният съд е следвало да се произнесе досежно насрещния иск, касаещ ап. 12.

С определение № 742/02.11.15г., настоящият съд е оставил без движение производството по делото като е дал възможност на въззивницата П.К.К.-В. /чрез адв. Г. Ж./ в 1-седмичен срок от връчване на определението, да уточни дали твърди с оглед изложеното по-горе, че обжалваното решение е непълно и дали в тази връзка отправя искане за неговото допълване по реда на чл. 250 от ГПК чрез произнасяне от ВОС по насрещния й иск.

С молба от 20.11.15г. и в указания срок, въззивницата чрез адв. Г. Ж. е уточнила, че обжалваното решение е непълно и в тази връзка претендира неговото допълване по реда на чл. 250 от ГПК чрез произнасяне по предявения в условията на евентуалност насрещен иск, в частта, касаеща направените подобрения, необходими и полезни разноски за ап. 12.

С оглед направеното уточнение, настоящият състав на съда квалифицира релевираното във въззивната жалба като искане за допълване на обжалваното решение. И тъй като компетентен да се произнесе по такова искане е съдът, постановил съдебното решение, а едва при наличието на правен интерес от постановеното по реда на чл. 250 от ГПК допълнително решение, същото може да се обжалва, то и настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на ВОС за произнасяне по молбата.

Едва след горното, делото следва да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивните жалби, ведно с евентуално постъпила въззивна жалба против решение по чл. 250 от ГПК, която предварително да бъде надлежно администрирана.

Воден от изложеното, съдът 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 551/15г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Варна, който да съобрази констатациите в настоящото определение и се произнесе по инкорпорираното във въззивната жалба на П.К.К.-В. искане за допълване на решението, постановено по гражданско дело № 2072 по описа за 2013 г. на ВОС.

Едва след горното, делото следва отново да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивните жалби, ведно с евентуално постъпила жалба против решението по чл. 250 от ГПК, която предварително да бъде надлежно администрирана.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: