О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 715/15.11.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

                                         

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 551 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от М.П.К., В.Г.С. и С. Г.С. против определение № 309/3.09.2019 г. по в.гр.д.№ 220/19 г. на Окръжен съд – Търговище, с което е върната въззивна жалба вх.№4542/07.05.2019 г. против решение №230/08.04.2019 г. по гр.д.№1010/2018 г. на РС-Търговище и е прекратено производството по делото. В жалбата не се сочат конкретни пороци на определението, но се съдържа искане за изкупуване на съсобствен дял от процесния недвижим имот.

В подаден писмен отговор пълномощникът на И.М.Т. и Н.С.Г. изразява становище за недопустимост, евентуално – за неоснователност на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежни страни и е процесуално допустима. Въпреки, че в нея не е изрично посочен обжалвания акт, от факта, че единственият съдебен акт, постановен от въззивния съд е определението за прекратяване на производството, следва извод, че именно то е предмет на обжалване.

Частната жалба, с която е сезиран Апелативен съд – Варна по съществото си преповтаря съдържанието на въззивната жалба, производството по която е прекратено.

Въззивна жалба вх.№ 4542/07.05.2019 е против решение №230/08.04.2019г. по гр.д.№1010/ 2018г. на Районен съд - Търговище, постановено по иск с правно основание чл.32, ал.2 от ЗС, като ползването на процесното дворно място е разпределено по предпочитания от ищците /жалбоподатели/ вариант втори от заключението на вещото лице.

Както във въззивната жалба, така и в частната жалба пред настоящата инстанция жалбоподателите изразяват становище, че постановеното решение е „приемливо за двете страни“, но се съдържа искане:„да ни отдадете правото, придобито по давностно владение“.

С оглед липсата на конкретни оплаквания във въззивната жалба, съдът е постановил разпореждане №181/19.07.2019 за отстраняване на констатираните нередовности по реда на чл.262, ал.1 от ГПК. В предоставения срок въззивниците са изразили становище, че решението на районния съд е по приемлив вариант за двете страни, но желаят да упражнят по съдебен ред изкупуване дела на ответниците от дворното място. Тъй като нередовностите на въззивната жалба по чл.260, т.3 и т.4 от ГПК не са отстранени, правилно съдът е прекратил производството по делото.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 309/3.09.2019 г. по в.гр.д.№ 220/19 г. на Окръжен съд – Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.