О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

663

Гр. Варна, 06.12.2013г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на 06 декември през две хиляди и тринадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

 ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА ;

                   ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

в.ч.гр.д. № 552 по описа за 2013 г.:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК, образувано по частна жалба на Ф.Т.И., от гр. Варна, ЧРЕЗ ОСОБЕНИЯ МУ ПРЕДСТАВИТЕЛ АДВ. М.Ч., срещу определение № 2239 от 26.07.2013 г., постановено от ВОС по гр.д. № 545/2013 г., с което е прекратено производството по подадената от него искова молба на осн. чл. 129, ал.3 ГПК, поради невнасяне на дължимата д.т. от 10 лв.

Развиват се оплаквания, че съдът е оставял делото ббез движение с моногобройни указания, които поради трудната връзка на страната със служебния й защитник, били изпълнени бавно и било пропуснато задължението за заплащане на д.т. Искането до съда е да се предостави тридневен срок за заплащане на д.т., след отмяна на определението.

Съдебният акт е от категорията на обжалваемите по смисъла на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК. Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и се явява процесуално допустима.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

Производството пред ОС – Варна е образувано по искова молба на Ф.Т.И. срещу Прокуратурата на РБ, МВР и ВРС, с която се предявени искове за заплащане на обезщетение за нематериални вреди в размер на 30000 лв. от незаконни актове на тези държавни органи.

В хода на производството исковата молба е оставена без движение многократно, предоставена е правна помощ на ищеца. С последната си утгочняваща молба от 22.07.2013 год. са отстранени частично нередовностите в исковите претенции, като е посочено кои са ответниците по исковете. В молбата, обаче, липсват уточнения кои конкретно актове на тези ответници са незаконни, какви вреди са произтекли от всеки незаконен акт, в какъв размер поотделно за всеки орган. Не е изпълнено и указанието за заплащане на д.т.

Като не е изправил нередовностите в исковата си молба, ищецът не е могъл да учреди валидно процесуално правоотношение. Производството е останало недопустимо и подлежащо на прекратяване.

Поради съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, атакуваният съдебен акт следва да бъде потвърден.

Водим от гореизложеното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2239 от 26.07.2013 г., постановено от ВОС по гр.д. № 545/2013 г., с което е прекратено производството по подадената от него искова молба на осн. чл. 129, ал.3 ГПК, поради невнасяне на дължимата д.т. от 10 лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок съобщението от съобщаването на определението при условията на чл. 280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

        

                                                                                                  2.