ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

745/31.10.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 31.10.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 553/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 328/23.10.2014 год по ч.гр.д. № 293/2014 год на Окръжен съд Силистра е прекратено производството по делото и същото е изпратено на Апелативен съд Варна за определяне на друг районен съд от района на Апелативен съд Варна, който да разгледа иска, предявен от Н.М.Н. чрез процесуалния му представител адв. Н. М. срещу Агенцията по вписванията гр.София, С. Р. Р., А. П. Н.-Р., М.Т.Г., М. И. Г., О. С. С., С. Ф. С., Олга Т. П., Ю. Ал. Н. и Нотариалната камара на РБ при условията на солидарност, за прогласяване нищожността на привидна сделка – договор за замяна, материализирана в нот.акт № 130 от 02.08.2013 год, нот.дело № 942/2013 год на нотариус А. Р..

Поради отстраняване на всички съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Силистра, разглеждането на делото в тези съдилища е станало невъзможно. Ето защо и на осн. чл. 23 ал.3 от ГПК следва да бъде определен друг окръжен съд от района на Апелативен съд Варна, който да разреши въпроса за подсъдността.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯ Окръжен съд гр.Търговище за компетентен да определи районен съд от своя съдебен район, който да разгледа спора по иска, предявен от Н.М.Н. чрез процесуалния му представител адв. Недялка Миланова срещу Агенцията по вписванията гр.София, С. Р.Р., А. П. Н.-Р., М.Т.Г., М. И. Г., О. С. С., С. Ф. С., О. Т. П., Ю. А. Н. и Нотариалната камара на РБ, предявен при условията на солидарност, за прогласяване нищожността на привидна сделка – договор за замяна, материализирана в нот.акт № 130 от 02.08.2013 год, нот.дело № 942/2013 год на нотариус А. Р..

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.