О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

695/08.12.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 08. 12.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№553/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Р.Ш.А. против определение №303/16.10.2017г., поста -новено по в.ч.гр.д.№227/17г. по описа на ТОС, с което е оставена без разглеждане като недопустима подадената от Р.Ш.А. частна жалба вх.№9313/ 18.09.2017г. против определение №1065/29.08.2017г., постановено по гр.д.№424/17г. по описа на ТРС, и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ТОС за продължаване на съдопроизвод -ствените действия по жалбата.

Въззиваемата страна Държавен фонд „Земеделие”, гр.София, в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител ст.ю.к.Т.С. поддържа становище за нейната недопустимост, евентуално неоснователност.Моли обжалваното определение да бъде потвърдено.Претендира разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.ч.гр.д.№227/17г. по описа на ТОС е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадената от Р.Ш.А. частна жалба вх.№ 9313/18.09.2017г. против определение №1065/29.08.2017г., постановено по гр.д.№ 424/17г. по описа на ТРС, с което първоинстанционният съд е оставил без уважение подадената от Р.Ш.А. молба с вх.№8467/22.08.2017г. за отвод на съдията, разглеждащ делото, на осн. чл.22, ал.1, т.6 от ГПК като неоснователна. Депозираната от Р.А. частна жалба е подадена в едноседмичен срок от уведо - мяването му за определението на ТРС от 29.08.2017г., но е насочена против съдебен акт, неподлежащ на самостоятелно обжалване.Видно от разпоредбата на чл.274, ал.1 от ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби, когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото, и в случаите, изрично посочени в закона.Определението на съда, с което е оставено без уважение искането за отвод на съдебния състав, не попада в никоя от посочените в закон хипо- тези.Същото няма преграждащ характер по отношение на съдебното производство, а нормите на чл.22 и чл.23 от ГПК, уреждащи основанията и процедурата за отвод, не предвиждат възможност за негов инстанционен контрол.С оглед горното и подаде -ната от страната частна жалба вх.№ 9313/18.09.2017г. е била недопустима, съответ -но образуваното по нея производство пред въззивния съд също и като такова е под- лежало на прекратяване.Постановеното в този смисъл обжалвано определение като правилно следва да бъде потвърдено.На въззиваемата страна не се следват в настоящото производство претендираните разноски за юрисконсултско възнаграж -дение, т.к. същото не е такова, приключващо исковото производство пред съответ - ната инстанция.Разноски за него страната може да претендира и да й се присъдят с оглед крайния изход на спора пред първоинстанционния съд.  

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №303/16.10.2017г., постановено по в.ч.гр.д.№ 227/17г. по описа на ТОС.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: