О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

677/01.11.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 01 11.2018г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№553/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Р.Б.А. и Я.М.А. против опреде- ление №450/26.07.2018г., постановено по в.гр.д.№355/18г. по описа на ДОС, с което е оставена без уважение частна жалба вх.№17487/18.05.2018г., подадена от Р.Б.А. - длъжник по изп.д.№20117370402310 по описа на ЧСИ Л. Т., рег.№737, район на действие ОС-Добрич, против разпореждане на ЧСИ от 11.04.2018г. за връщане на жалба вх.№5017/13.02.2018г. против постанов -ление за възлагане на недвижим имот от 15.01.2018г.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се уважи подадената от страната жалба като се отмени обжалваното разпореждане на ЧСИ.В жалбата са направени и искания по чл.213 от ГПК и чл.229 от ГПК.

Въззиваемата страна „ОББ”АД, гр.София, в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител ю.к. К.Н. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определе -ние да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№355/18г. по описа на ДОС е образувано по подаде -ната от Р.Б.А. жалба вх.№17487/18.05.2018г./по описа на ЧСИ/, против действие на ЧСИ по изп.д.№20117370402310 по описа на ЧСИ Л. Т., рег.№737, район на действие ОС-Добрич, а именно разпореждане на ПЧСИ от 11.04.2018г. за връщане на подадената от Р.Б.А. жалба вх.№5017/13.02.2018г. против постановление за възлагане на недвижим имот от 15.01.2018г. поради неотстраняване на допуснатите нередовности при подаването й на осн. чл.262, ал.2, т.2 от ГПК, вр. чл.436, ал.4 от ГПК.

С обжалваното пред настоящата инстанция определение №450/26.07.2018г., постановено по в.гр.д.№355/18г. по описа на ДОС, съдът е приел, че частната жалбата е неоснователна, т.к. Р.Б.А. не е изпълнила в рамките на преклузивния срок дадените й от ЧСИ указания по отстраняване нередовностите на подадената от нея жалба вх.№5017/13.02.2018г. против постановление за възлагане на недвижим имот от 15.01.2018г., поради което и правилно жалбата й против постановлението за възлагане от 15.01.2018г. е била върната от ЧСИ с атакуваното разпореждане от 11.04.2018г.

ДОС е разгледал и се е произнесъл по същество по подадената от Р.А. жалба против действие на съдебен изпълнител.На осн. чл.437, ал.4 от ГПК постано- веният от него акт е окончателен и не подлежи на обжалване пред настоящата инстанция /същият не е прекратителен, нито попада в хипотезите на чл.463, ал.2 от ГПК или чл.521, ал.3/.Предвид горното и подадената от Р.А. частна жалба е недопустима като подадена против неподлежащ на обжалване пред настоящата инстанция съдебен акт, с който съдът се е произнесъл по същество по жалба против действие на съдебен изпълнител и я е оставил без уважение поради направения извод за неоснователността й.

В изложения смисъл и съдебна практика - определение №63/07.02.2018г. по ч.гр.д.№472/18г. по описа на ВКС, ІV гр.о.

Самостоятелно подадената от Я.А. жалба е недопустима и т.к. същият не е бил страна в развилото се пред ДОС производство.Последното е образувано по жалбата на Р.А. против акт на СИ за връщане на подадената от нея жалба против постановление за възлагане на недвижим имот, съответно Я.А., макар и също да има качество длъжник в изп.производство, не е процесуално легитимиран да обжалва определението на ДОС, постановено в производство по подадена от друга страна жалба.Институтът на необходимото другарство не се прилага автоматично в производство по обжалване действия на съдебен изпъл -нител, когато се касае за насочено изпълнение против недвижим имот, притежаван в режим на СИО, като същевременно подадената жалба от която и да е процесу -ално легитимирана да обжалва това постановление страна съставлява пречка за влизането му в сила, т.е. положението на съпрузите съдлъжници не би било раз -лично, ако само един от тях го обжалва.

Исканията по чл.213 и чл.229 от ГПК са неоснователни.Претендира се спиране на производството до приключване на производството по прокурорска преписка №1417/18г. по описа на РП-Добрич, т.е. в хипотезата на чл.229, ал.1, т.5 от ГПК.Не са ангажирани доказателства от страната за предмета на преписката.Посочено е, че е образувана по подадена от Атанасови жалба до РП-Добрич, в която са твър -дели, че имената и подписите, положени за получател в изпращаните им съобще -ния от ЧСИ по изп.дело за отстраняване нередовностите на жалбата, не са пос -тавени от тях, а от лицето по призоваването.Предвид недопустимостта на жалбата, инициирала производството пред ВАпС, горните обстоятелства са ирелевантни. Искането по чл.213 от ГПК е неоснователно, т.к. не е налице хипотезата на посоче -ната норма.Жалбоподателите визират дела на ДОС, съответно в.гр.д.№338/18г., в.гр.д.№353/18г. и в.гр.д.№354/18г., които настоящата инстанция не може да обеди- нява, т.к. са дела на друг съд.Ако се имат предвид евентуално подадени от тях частни жалби против актовете на ДОС по тези дела и съответно образувани пред ВАпС дела по тях, то същите не се намират в такава връзка по между си, че да се обединяват, т.к. в.гр.д.№338/18г. по описа на ДОС има за предмет подадената от Я.А. жалба против разпореждане на ЧСИ от 11.04.2018г. за връщане на неговата жалба с вх.№ 5016/13.02.2018г., в.гр.д. №353/18г. по описа на ДОС има за предмет подадената от Я.А. жалба против разпореждане на ЧСИ от 13.03. 2018г. за връщане на неговата жалба с вх.№8956/13.03.2018г. и в.гр.д.№354/18г. по описа на ДОС има за предмет подадената от Р.А. жалба против разпореж - дане на ЧСИ от 13.03.2018г. за връщане на нейната жалба вх.№8956/13.03.2018г., т.е. касае се за жалби против различни актове на СИ.

По изложените съображения съдът приема, че производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо, като и се оставят без уважение исканията на жалбоподателите по чл.213 и чл.229 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направените в жалба вх.№5533/11.09.2018г., подаде -на от Р.Б.А. и Я.М.А., искания по чл.213 и чл.229 от ГПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№553/18г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните пред Върховен касаци -онен съд.В останалата част не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: