ОПРЕДЕЛЕНИЕ 703

гр. Варна,13.11.2019г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                            МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 553/19г., намира следното:

                Производството по настоящото дело e образувано по частна жалба, подадена от С.З.Ш. от гр. Варна чрез адв. Н. П. ***, против определение № 2912/07.10.19г. по гр.д. № 1121/19г. на ВОС, с което е прекратено първоинстанционното производството в частта по предявения от ищеца С.З.Ш. иск за осъждане на ответника Община Варна да му заплати обезщетение за причинените му неимуществени вреди – болки и страдания във връзка с настъпилата на 19.06.2014г. смърт на неговата майка З. А. Ш., в размер на 100 000 лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането 19.06.2014г. до окончателното ѝ изплащане, на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК /тъй като същият иск ищецът е предявил против този ответник по-рано, по който е висящо гр.д. № 7852/19г. на СГС, І-15 с-в/. В частната жалба се поддържа, че определението на ВОС е неправилно и постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, тъй като съдът не е дал възможност на ищеца да вземе становище по възражението на ответната община за недопустимост на иска. Твърди се, че действително е налице висящо пред СГС дело по същия иск, но са налице междувременно предприети действия от ищеца за прекратяване на производството по посоченото дело поради изтъкнати подробни съображения за липсата на представителна власт на адвокатите, подали исковата молба от негово име пред СГС, както и поради релевирано от ищеца десезиращо изявление за оттегляне на исковата молба. Претендира се отмяна на определението.

            В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна Община Варна, с който същата е оспорена като неоснователна по подробно изложени съображения. Претендира се потвърждаване на обжалваното определение.

            С допълнение към частната жалба, пристигнало в настоящия съд на 06.11.19г., частният жалбоподател чрез процесуалния си представител е посочил, че на 06.11.19г. той е получил лично копие от определение № 25111/24.10.19г. по гр.д. № 7852/19г. на СГС, І-15 с-в, с което производството по делото е било прекратено. Представени са копие от подадена молба вх. № 133258/30.10.19г. от адв. Николай Димитров по делото на СГС, с която същият е изразил становище, че не възразява по подадената от ищците по делото молба за прекратяване на производството по делото, както и копие от цитираното определение № 25111/24.10.19г. по гр.д. № 7852/19г. на СГС, І-15 с-в, с което производството по делото е било прекратено.

            Настоящият състав на съда намира, че е налице хипотезата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК и производството по настоящото дело следва да бъде спряно до влизането в сила или отмяната с влязъл в сила съдебен акт на определение № 25111/24.10.19г. по гр.д. № 7852/19г. на СГС, І-15 с-в, с което производството по делото е било прекратено. Това е така, защото от това дали е прекратено или не посоченото дело на СГС, зависи правилното решаване на поставения по настоящото дело процесуален въпрос относно допустимостта на производството по гр.д. № 1121/19г. на ВОС с оглед наличието или липсата на хипотезата на чл. 126, ал. 1 от ГПК. Съдът следва служебно да изиска справка от СГС дали постановеното определение № 25111/24.10.19г. по гр.д. № 7852/19г. на СГС, І-15 с-в, с което производството по делото е прекратено, е влязло в сила.  

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

СПИРА производството по в. ч. гр. дело № 553/19г. по описа на Апелативен съд-Варна, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до влизането в сила или отмяната с влязъл в сила съдебен акт на определение № 25111/24.10.19г. по гр.д. № 7852/19г. на СГС, І-15 с-в, с което производството по посоченото дело е било прекратено.

ДА СЕ ИЗИСКА СЛУЖЕБНО от СГС изпращането на справка, ведно с доказателства,  относно това дали определение № 25111/24.10.19г. по гр.д. № 7852/19г. на СГС, І-15 с-в, е влязло в сила. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщаването му на страните, пред ВКС.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: