О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 706/14.12.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на четиринадесети декември, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 554 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на Т.Н.Г., Б.Д.Г. и М.П.Д.,*** срещу определение № 2900/7.11.2017 г. по гр.д.№ 1806/17 г. на Окръжен съд – Варна, с което е прекратено производството по делото по предявените искове: по чл.440, ал.1 от ГПК срещу С.С. и „Б.и. енд л.“ ЕООД; по чл.440, ал.3 от ГПК - срещу С.С. и по чл.192 от ЗЗД срещу „Б. и. енд л.“ ЕООД – Варна и последният иск е изпратен по подсъдност на Варненския районен съд, на основание чл.118 ал.2 вр.чл.103 от ГПК.

Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

За да постанови прекратяване на производството по предявения иск с правно основание чл.440, ал.1 от ГПК, съдът е приел, че не е налице правен интерес от предявяването му.

Настоящата инстанция не споделя този извод на съда. Посоченото в закона обстоятелство, обуславящо интереса от предявяване на иска по чл.440, ал.1 от ГПК е засягането на твърдяното от третото лице право от предприети изпълнителни действия. Затова искът е допустим и е налице правен интерес от предявяването му, когато по започнало принудително изпълнение за парично вземане са предприети изпълнителни действия върху дадена вещ, засягащи правата на трето лице и то отрича правата на длъжника върху нея. Правата на третото лице не са предмет на иска по чл.440, ал.1 от ГПК, а само обуславят интереса му от предявяването. Неправилно съдът е постановил прекратяване на производството по чл.440, ал.1 от ГПК.

Прекратявайки производството по иска по чл.440, ал.3 от ГПК, съдът е приел, че липсва твърдение за реално претърпени от ищците имуществени вреди, а се претендира присъждане на бъдещи вреди. Произнасянето по вида и характера на претърпените вреди е свързано с основателността, а не с допустимостта на предявения иск, поради което неправилно производството по иска с правно основание чл.440, ал.3 от ГПК е прекратено. 

В частта му, с която производството по иска с правно основание чл.192 от ЗЗД е прекратено и делото е изпратено за разглеждане на Районен съд – Варна,  определението също е неправилно. Предвид обстоятелството, че всички искове са предявени кумулативно и са във връзка с предмета на делото по смисъла на чл.210,ал.2, предл.2 от ГПК, разделянето им е неправилно, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ОТМЕНЯ определение № 2900/7.11.2017 г. по гр.д.№ 1806/17 г. на Окръжен съд – Варна и ВРЪЩА ДЕЛОТО за даване по-нататъшен ход.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                                   2.