ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№793

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 18.11.2015 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 555/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.Й.Й. от гр.Варна срещу определение № 3257/17.09.2015 год по в.гр.д. № 2632/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане жалбата срещу действията на ЧСИ Захари Димитров с рег.№ 808 и район на действие ВОС, по изп.д. № 20158080400661, изразяващо се в извършване на въвод (изваждане) от апартамент в гр.Варна, ул.”В.Друмев”№ 15 вх.Д, ет.6, ап.28, осъществено на 23.07.2015 год, за което е съставен протокол № 560/23.07.2015 год. Частната жалбоподателка счита, че правото й да обжалва посоченото изпълнително действие се основава на нередовното й уведомяване – хипотеза по чл. 435 ал.2 предл.4 от ГПК. Поради това моли за отмяна на определението и постановяване на друго, с което бъде отменено обжалваното изпълнително действие.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Изпълнителното производство е образувано въз основа на изпълнителен лист, с който длъжницата е осъдена да предаде на взискателя Дарина З.Ж. държането на процесния недвижим имот.

Въвод във владение на имота е осъществен на 16.07.2015 год, за който длъжницата е редовно уведомена чрез адв. С.З. с призовката за доброволно изпълнение, връчена му лично на 07.07.2015 год. Призовката за принудителното изпълнение, насрочено за 16.07.2015 год е връчена чрез адв. З. на 15.05.2015 год. Въводът е проведен редовно на 16.07.2015 год в присъствие на взискателя, вещо лице и служител на НС „Полиция”. След осъществяване на въвода длъжницата самоволно възвърнала владението си върху имота, като премахнала поставените от съдебния изпълнител лепенки и сменила патрона на бравата – обстоятелства, констатирани с протокол № 560/23.07.2015 год на съдебния изпълнител.

В случая е налице хипотезата на чл. 525 ал.1 от ГПК, при която повторен въвод не се извършва, а длъжникът се изважда от имота. Терминологичната разлика в двете хипотези не е случайна. Процесуалните правила, уреждащи принудителното отнемане на вещи са регламентирани в глава 47 на ГПК. Както при всички случаи, когато съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение, така и при осъществяване на въвода във владение, той трябва първо да покани длъжника за доброволно изпълнение, както и надлежно да го уведоми за датата, на която ще се извърши принудителното отнемане на вещта. Неспазването на тези процесуални изисквания дава на длъжника правната възможност да обжалва въвода, но само ако е бил ненадлежно уведомен за изпълнението. В случая съдебният изпълнител е извършил всички необходими действия по връчване на призовката за доброволно изпълнение, както и за насрочения въвод във владение. Той е бил редовно извършен  на 16.07.2015 год и това действие на съдебния изпълнител не е обжалвано. Самоволното възвръщане на владението от отстраненто лице е нов юридирически факт, който дава основание на съдебния изпълнител да пристъпи към повторното му изваждане от имота. Това повторно изваждане не е нов въвод, а е санкция срещу неправомерното поведение на длъжника. Както личи от текста на чл. 525 ал.1 от ГПК, не е предвидена специална процедура по уведомяване, а следователно и не се поражда право за обжалване на това действие по чл. 435 ал.2 от ГПК.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че определението на Окръжен съд Варна, с което жалбата е оставена без разглеждане, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3257/17.09.2015 год по в.гр.д. № 2632/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                         

                   2.