ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№691

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   07.11.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 555/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 6860/31.10.2016 год от С.Д.Д. от гр. Габрово чрез процесуалния й представител адв. С.Б. срещу разпореждане № 6843/11.08.2016 год по в.гр.д. № 17/2016 год на ВОС, г.о., с което е върната касационна жалба вх.№ 22133/08.08.2016 год срещу решение № 885/29.06.2016 год. По съображения за незаконосъобразност на разпореждането, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Изложени са доводи, че исковите молби, постъпили преди влизане в сила на ПЗР на ГПК от 01.03.2008 год следва да се разглеждат по досегашния ред, включително и по отношение касационното обжалване.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Цитираната разпоредба на §2 от ПЗР на ГПК (ДВ бр.50/2008) визира производствата по първоинстанционни дела, образувани по искови молби, постъпили до влизането й в сила и предвижда приложимост на досегашния ред при разглеждането им от първата и въззивната инстанция.

Правилата за касационно обжалване по чл. 280 ал.2 от ГПК са преуредени с измененията, обнародвани в ДВ бр. 50/2015 год. С тях е предвидено, че не подлежат на касационно обжалване решенията на въззивните съдилища по искове за родителски права след развода и определяне на режим за лични отношения с децата. Ограничението се отнася до касационни жалби, подадени срещу такива решения след влизане в сила на закона.

Както правилно е съобразил Варненският окръжен съд, касационната жалба е подадена по пощата на 05.08.2016 год, т.е. след влизане в сила на измененията в чл. 280 ал.2 от ГПК. Ето защо и на осн. §14 от ПЗР на ГПК (ДВ бр.50/2015) касационната жалба се явява процесуално недопустима и разпореждането за връщането й е съобразено със закона.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 6843/11.08.2016 год по в.гр.д. № 17/2016 год на ВОС, г.о., с което е върната касационна жалба вх.№ 22133/08.08.2016 год срещу решение № 885/29.06.2016 год.

Определението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 274 ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.