О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 700/08.11.2018г.

 

гр.Варна

 

            ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:          МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                                     РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Р. Станчева

въззивно гр.д. № 555/2018г. по описа на съда,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.248 ГПК.

            Постъпила е молба от „Енерго-Про Продажби“ АД, чрез адв. Б. за изменение на постановеното по настоящото дело определение № 655/26.10.2018г. в частта му досежно разноските. В молбата се излагат съображения, че в производството по чл.248 ГПК разноски не следва да се присъждат, тъй като същото има несамостоятелен характер и представлява продължение на делото по повод дължимостта и размера на направените от страните разноски в съответната инстанция. Приемането на противното би означавало комулирането на нови задължения за разноски в „процеса за разноските“, за който нормата на чл.81 ГПК не намира приложение. С оглед на това се иска цитираното определение да бъде изменено като се постанови, че разноски в полза на насрещната страна не следва да се присъждат.

            В срока по чл.248 ал.2 ГПК е постъпил писмен отговор от „КНМ Груп“ ЕООД в който се излага становище за неоснователност на молбата.

            За да се произнесе съдът съобрази следното:

            С определението си от 26.10.2018г. съдът е потвърдил обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане № 5711/24.08.2018г. на ОС – Варна по в.гр.д. №  1154/2018г. за връщане на частната жалба на „Енерго-Про Продажби“  АД против определение на въззивния съд, с което е оставена без уважение депозирана от жалбоподателя молба с правно основание чл.248 ГПК. С оглед този изход от спора в полза на насрещната страна са присъдени съдебни разноски, съставляващи заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 200 лева.

            Настоящата молба по чл.248 ГПК е депозирана в срок, с оглед на което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна. 

            Производството по делото е образувано по реда на инстанционния контрол, по повод депозираната от „Енерго-Про Продажби“ АД частна жалба, препис от която е изпратен на насрещната страна, на основание чл.276 ал.1 ГПК. В изпълнение на законово предоставената му възможност за право на отговор и защита последната е ангажирала адвокат и в резултат на това безспорно е направила разноски за осъщественото процесуално представителство. На основание чл.78 ал.1 вр. чл.81 ГПК, и с оглед изхода от спора по обжалването тези разноски подлежат на заплащане от жалбоподателя. Това важи, както в настоящия казус, доколкото предмет на обжалване е преграждащ съдебен акт, така и ако бе обжалвано постановено от въззивния съд определение по същество на молба с правно основание чл.248 ГПК.

            Ето защо доводите на жалбоподателя, че се касае за продължение на основния спор между страните по повод отговорността за разноските са неоснователни. Същият е относим само в хипотезата на производство пред съда, чийто акт се иска да бъде изменен по реда на чл.248 ГПК, но не и при обжалване на постановен във връзка с това искане съдебен акт, доколкото инстанционното производство има самостоятелен хакартер.

            С оглед на изложеното, съдът намира, че не са налице основания за изменение на  искането на постановеното по настоящото дело определение № 655/26.10.2018г. в частта му досежно разноските, поради което и

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Енерго-Про Продажби“ АД, чрез адв. Б. за изменение на постановеното по настоящото дело определение № 655/26.10.2018г. в частта му досежно разноските.

 

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.248 ал.3 ГПК.

 

 

ПРЕДЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: