Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

2

гр.Варна, 06.01.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 03.12.2014 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

при секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 556/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Срещу решение № 265/10.07.2014 год по гр.д. № 375/2013 год. на Окръжен съд Добрич, г.о. са подадени въззивни жалби, както следна:

1) От „Уишбон” ЕООД гр.Варна в отхвърлителната част по исковете за разваляне на договора за покупко-продажба, сключен с нот.акт № 197, т. VI рег.№ 6323, д.№ 1040/2007 год на нотариус с рег.№ 314 и район на действие Районен съд Балчик, в частта на продадените от ответниците и наследодателите им идеални части, съставляващи разликата над 5/32 ид.ч. до пълния размер на недвижимия имот – ПИ, урбанизирана територия с площ 3284 кв.м. и идентификатор 02508.51.447 по кадастралната карта на гр.Балчик, предявени срещу М.Х.И., Х.Д.И. ***, И.Д.Н. ***, Е.Г.И. ***, К.Н.И. ***, Т.Н. ***, Б.Й. ***, И.Й. ***, Е.Н. ***, В.Г.П. ***, Д.Г.А. ***, К.Г.К. ***, А.Х.Н. ***, Д.Д.Н. ***, Х.П.Н. ***, М.Х.Н. ***, Н.Х.Н. ***, М.Н. *** и В.М.С. от гр.Балчик, в отхвърлителната част за осъждане на ответниците М.Х.И., Х.Д.И. ***, И.Д.Н. ***, Е.Г.И. ***, К.Н.И. ***, Т.Н. ***, Б.Й. ***, И.Й. ***, Е.Н. ***, В.Г.П. ***, Д.Г.А. ***, К.Г.К. ***, А.Х.Н. ***, Д.Д.Н. ***, Х.П.Н. ***, М.Х.Н. ***, Н.Х.Н. ***, М.Н. *** и В.М.С. от гр.Балчик, да заплатят на ищеца по 639,12 евро, съставляващи част от дела на съответния ответник или негов наследодател от платената от ищеца цена по договора, сключен с нот.акт № 197, т. VI рег.№ 6323, д.№ 1040/2007 год на нотариус с рег.№ 314 и район на действие Районен съд Балчик, в отхвърлителната част  по исковете срещу М.Х.И., Х.Д.И. ***, И.Д.Н. ***, Е.Г.И. ***, К.Н.И. ***, Т.Н. ***, Б.Й. ***, И.Й. ***, Е.Н. ***, В.Г.П. ***, Д.Г.А. ***, К.Г.К. ***, А.Х.Н. ***, Д.Д.Н. ***, Х.П.Н. ***, М.Х.Н. ***, Н.Х.Н. ***, М.Н. *** и В.М.С. от гр.Балчик, М.С.К. ***, Б.С.К. ***, Н.С.К. *** и Н.М.В. от гр.Балчик, за осъждане на ответниците да заплатят на ищеца по 1250 лева, съставляващи част от припадащия се дял на всеки ответник или негов наследодател, от платените от ищеца разноски за нотариалното производство и адвокатски консултации за сключване на договора с нот.акт № 197, т. VI рег.№ 6323, д.№ 1040/2007 год на нотариус с рег.№ 314 и район на действие Районен съд Балчик, в отхвърлителната част по исковете за осъждане на М.Х.И., Х.Д.И. ***, И.Д.Н. ***, Е.Г.И. ***, К.Н.И. ***, Т.Н. ***, Б.Й. ***, И.Й. ***, Е.Н. ***, В.Г.П. ***, Д.Г.А. ***, К.Г.К. ***, А.Х.Н. ***, Д.Д.Н. ***, Х.П.Н. ***, М.Х.Н. ***, Н.Х.Н. ***, М.Н. *** и В.М.С. от гр.Балчик, М.С.К. ***, Б.С.К. ***, Н.С.К. *** и Н.М.В. от гр.Балчик да заплатят на ищеца по 639,12 евро, съставляващи част от припадащия се дял на всеки ответник или негов наследодател от неустойка в общ размер 170 000 евро по предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот, сключен на 10.07.2008 год, в отхвърлителната част  по евентуалния иск срещу К.Г.К. *** за заплащане на 1250 лв, съставляващи част от пълния размер на разноските, платени от ищеца за нотариалното производство и адвокатски консултации за сключване на договор по нот.акт № 197, т. VI рег.№ 6323, д.№ 1040/2007 год на нотариус с рег.№ 314 и район на действие Районен съд Балчик, в отхвърлителната част  по предявения евентуален иск срещу К.Г.К. *** за заплащане на 639,12 евро , съставляващи част от пълния размер на неустойката в общо 170 000 евро по предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот, сключен на 10.07.2008 год, както и в осъдителната част за разноски в размер на 7997 лв, присъдени в полза на В.Г.П. ***.

Въззивникът е изложил подробни съображения за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, довели до незаконосъобразност и необоснованост на решението и моли за неговата отмяна в обжалваната част и постановяване на ново решение, с което бъде прието за неоснователно възражението на ответниците за погасяване по давност на иска за разваляне на договора за покупко-продажба, да бъде отменено изцяло атакуваното решение, като договорът за покупко-продажба бъде развален изцяло, както и да бъдат осъдени ответниците да му заплатят всеки от тях съответната му част от цената, платена на отпаднало основание, както и съответна част от нотариалните разноски и от неустойката, уговорена в предварителния договор.

В подадения отговор от ответницата В.М.С. чрез особения представител адв. Г.Б. се излагат доводи за неоснователност на жалбата и за потвърждаване на решението като законосъобразно и правилно.

В отговора на Н.М.В., подаден чрез особения представител адв. И.С. се съдържат доводи, че въззивната жалба е недопустима по отношение частта от решението, което е благоприятно за въззивника и в тази част производството следва да бъде прекратено. По същество оспорва жалбата и моли за потвърждаване на решението в обжалваната част. Счита, че първоинстанционното решение следва да бъде отменено в частта, която го засяга и по отношение на която е подал въззивна жалба.

Отговор е подал и адв. Н.Т. от името на М.С.К., Б.С.К., Н.С.К. и Н.М.В.. В него са изложени съображения по съществото на спора и се иска потвърждаване на постановеното решение като законосъобразно и правилно.

2) Въззивна жалба срещу решението са подали и М.С.К., Б.С.К., Н.С.К. и Н.М.В. в осъдителната част, с която всеки от въззивниците е осъден да заплати на ищеца по 639,12 евро, ведно със законната лихва, считано от 10.07.2013, както и съответната част от разноските по нотариалното производство, платени от ищеца. Позовават се на липса на доказателства, че са приели наследството от техния наследодател, поради което считат, че не носят отговорност за задълженията, с които това наследство е обременено. За първи път в настоящото производство въззивниците повдигат възражение за изтекла погасителна давност.

3) Жалба срещу решението е подадена и от Н.М.В. в частта, с която е развален договорът за покупко-продажба по отношение 1/32 ид.ч., продадени от С.Е. К. и Й. Г.Н. и в частта, в която въззивникът е осъден да заплати на ищеца сумата 639,12 евро, ведно със законната лихва, считано от 10.07.2013 год, както и в осъдителната част за сумата 257,16 лв, съставляваща съразмерната на неизгодния за него резултат част от разходите на ищеца за водене на делото. Поддържа възражението си за погасяване на иска по давност, направено в пледоарията по същество пред първата инстанция и моли за отмяна на решението в обжалваната част и отхвърляне на иска срещу него.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че въззивните жалби са подадени в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което са процесуално допустими.

Разглеждайки ги по същество, съдът намира следното:

Предявени са искове с правно осн. чл. 87 ал.3 от ЗЗД за разваляне на договора за покупко-продажба на недвижим имот, сключен между страните с нот.акт № 197, т. VI, рег.№ 6323, д.№ 1040/2007 год на нотариус рег.№ 314 с район на действие РС гр.Балчик, съединени с искове на осн. чл. 189 ал.1 във вр. с чл. 88 ал.1, вр. чл. 55 ал.1 от ЗЗД за връщане на припадащата се част на всеки ответник от цената, платена по разваления договор, както и за съответната за всеки ответник част от разноските по нотариалното производство и адвокатски консултации за сключване на разваления договор, и искове на осн. чл. 92 ал.1 от ЗЗД за заплащане от всеки ответник на съответна част от дължимата неустойка по предварителния договор, предхождащ сключването на прехвърлителната сделка.

В условия на евентуалност, в случай че осъдителните искове бъдат отхвърлени, са предявени искове само срещу ответницата К.Г.К. за заплащане на част от цялата цена, получена по разваления договор, съответно – част от разноските и он дължимата неустойка.

От предствените доказателства по делото е установено, че ответниците са наследници по закон на Н. А. Г., б.ж. на гр.Балчик. В това си качество те са завели гр.д. № 377/2005 год на Районен съд Балчик по реда на чл. 11 ал.2 от ЗСПЗЗ, приключило с влязло в сила решение, с което им е признато право на възстановяване правата на наследодателя върху нива с площ 3284 дка в землището на гр.Балчик, местност „Белите скали”. Въз основа на съдебното решение, ОС”Земеделие и гори” гр.Балчик е постановила решение № 24-63/24.08.2006 год, с което е признато правото на възстановяване с план за земеразделяне върху земеделски земи с площ 3284 дка в землището на гр.Балчик, местност „Белите скали”. Решението е такова по чл.14 ал.1 т.2 от ЗСПЗЗ и чл. 28ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и няма конститутивен ефект, т.е. не възстановява правата на наследниците на бившия собственик върху конкретен имот, а последващо решение по чл. 17 ал.1 от ЗСПЗЗ и чл. 27 ал.1 от ППЗСПЗЗ не е постановено. Това означава, че процедурата по реституция не е завършена.

Казаното обуславя извода, че към момента на сключване на прехвърлителната сделка ответниците не са притежавали правото на собственост върху процесния имот.

За да възникне отговорността им по чл. 188 от ЗЗД освен това е необходимо наличие на права на трети лица, които могат да се противопоставят на купувача.

Такива права са били предявени срещу ищеца от петото коляно наследници на общия наследодател. По иск с правно основание чл. 108 от ЗС, заведен от третите лица срещу настоящия ищец е било образувано гр.д. № 842/2012 год на Районен съд Балчик, приключило с влязло в сила решение, с което правата на ищците върху имота са отречени  и  искът е отхвърлен. По това дело праводателите на ищеца – ответници в настоящото производство, са привлечени като подпомагащи страни. По силата на чл. 191 ал.2 от ЗЗД продавачът не отговаря за съдебното отстранение, ако не е бил привлечен в делото и ако докаже, че е имало достатъчно основание за отхвърляне на иска. В случая, на още по-голямо основание продавачите не следва да отговарят, защото са участвали в производството и са спомогнали съдебното отстранение на ищеца да бъде избегнато.

Междувременно, считано от деня на сключване на сделката до завеждането на настоящия иск, ищецът е придобил правото на собственост въз основа на добросъвестно давностно владение, защото е купил на годно правно основание без да знае, че праводателите му не са собственици. Завеждането на ревандикационния иск, предмет на гр.д. № 842/2012 год на Районен съд Балчик не прекъсва давността, защото искът е отхвърлен. Разбира се, това не санира неизпълнението на задължението продавачите да прехвърлят правото на собственост, но представлява оригинерен придобивен способ, с който купувачът успешно би отблъснал евентуалните собственически претенции на всяко трето лице. Поради това правата му не са застрашени от евентуална евикция, а дори и в случай на такава продавачите няма да отговарят – чл. 191 ал.2 от ЗЗД.

Настоящият състав не споделя мотивите, поради които първоинстанционният съд е приложил института на погасителната давност по отношение на ответниците, които са се позовали на нея. Съгласно чл. 114 ал.1 от ЗЗД давността почва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. В хипотезата на чл. 191 ал.1  от ЗЗД правото на купувача да развали договора възниква от момента, в който е бил съдебно отстранен, а при условията на евентуална евикция по смисъла на чл. 189 от ЗЗД, какъвто е настоящият казус – от момента, в който е узнал за правата на третите лица. Това е станало със завеждането на ревандикационния иск по гр.д. № 842/2012 год на Балчишкия районен съд, и до предявяването на иска на 29.04.2013 год погасителната давност не е изтекла.

Поради изложеното постановеното решение, макар и с различни мотиви, следва да бъде потвърдено в отхвърлителните му части, а в осъдителните му части – отменено и вместо него постновено друго, с което исковете бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани.

С оглед изхода на спора в тежест на ищеца следва да се възложат направените от ответниците разноски за двете инстанции в общ размер 16100 лв, разпределени както следва: за първоинстанционното производство – 7997 лв в полза на В.Г.П., които са присъдени с решението и в тази част то следва да бъде потвърдено, и 8100 лв в полза на К.Г.К., платени от нея по представения договор за правна помощ за настоящата инстанция. Разноски в полза на особените представители, съответно на Н.М.В. - адв.И.С.  и на В.М.С. – адв. Г.Б. за тази инстанция не се присъждат, тъй като не са поискани, а определеното възнаграждение за първоинстанционното производство е било изплатено. Разноски в полза на третите лица-помагачи не се присъждат на осн. чл. 78 ал.10 от ГПК.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 265/10.07.2014 год по гр.д. № 375/2013 год на Окръжен съд Добрич, г.о. в в отхвърлителната част по исковете на „Уишбон” ЕООД гр.Варна за разваляне на договора за покупко-продажба, сключен с нот.акт № 197, т. VI рег.№ 6323, д.№ 1040/2007 год на нотариус с рег.№ 314 и район на действие Районен съд Балчик, в частта на продадените от ответниците и наследодателите им идеални части, съставляващи разликата над 5/32 ид.ч. до пълния размер на недвижимия имот – ПИ, урбанизирана територия с площ 3284 кв.м. и идентификатор 02508.51.447 по кадастралната карта на гр.Балчик, предявени срещу М.Х.И., Х.Д.И. ***, И.Д.Н. ***, Е.Г.И. ***, К.Н.И. ***, Т.Н. ***, Б.Й. ***, И.Й. ***, Е.Н. ***, В.Г.П. ***, Д.Г.А. ***, К.Г.К. ***, А.Х.Н. ***, Д.Д.Н. ***, Х.П.Н. ***, М.Х.Н. ***, Н.Х.Н. ***, М.Н. *** и В.М.С. от гр.Балчик, в отхвърлителната част за осъждане на ответниците М.Х.И., Х.Д.И. ***, И.Д.Н. ***, Е.Г.И. ***, К.Н.И. ***, Т.Н. ***, Б.Й. ***, И.Й. ***, Е.Н. ***, В.Г.П. ***, Д.Г.А. ***, К.Г.К. ***, А.Х.Н. ***, Д.Д.Н. ***, Х.П.Н. ***, М.Х.Н. ***, Н.Х.Н. ***, М.Н. *** и В.М.С. от гр.Балчик, да заплатят на ищеца по 639,12 евро, съставляващи част от дела на съответния ответник или негов наследодател от платената от ищеца цена по договора, сключен с нот.акт № 197, т. VI рег.№ 6323, д.№ 1040/2007 год на нотариус с рег.№ 314 и район на действие Районен съд Балчик, в отхвърлителната част  по исковете срещу М.Х.И., Х.Д.И. ***, И.Д.Н. ***, Е.Г.И. ***, К.Н.И. ***, Т.Н. ***, Б.Й. ***, И.Й. ***, Е.Н. ***, В.Г.П. ***, Д.Г.А. ***, К.Г.К. ***, А.Х.Н. ***, Д.Д.Н. ***, Х.П.Н. ***, М.Х.Н. ***, Н.Х.Н. ***, М.Н. *** и В.М.С. от гр.Балчик, М.С.К. ***, Б.С.К. ***, Н.С.К. *** и Н.М.В. от гр.Балчик, за осъждане на ответниците да заплатят на ищеца по 1250 лева, съставляващи част от припадащия се дял на всеки ответник или негов наследодател, от платените от ищеца разноски за нотариалното производство и адвокатски консултации за сключване на договора с нот.акт № 197, т. VI рег.№ 6323, д.№ 1040/2007 год на нотариус с рег.№ 314 и район на действие Районен съд Балчик, в отхвърлителната част по исковете за осъждане на М.Х.И., Х.Д.И. ***, И.Д.Н. ***, Е.Г.И. ***, К.Н.И. ***, Т.Н. ***, Б.Й. ***, И.Й. ***, Е.Н. ***, В.Г.П. ***, Д.Г.А. ***, К.Г.К. ***, А.Х.Н. ***, Д.Д.Н. ***, Х.П.Н. ***, М.Х.Н. ***, Н.Х.Н. ***, М.Н. *** и В.М.С. от гр.Балчик, М.С.К. ***, Б.С.К. ***, Н.С.К. *** и Н.М.В. от гр.Балчик да заплатят на ищеца по 639,12 евро, съставляващи част от припадащия се дял на всеки ответник или негов наследодател от неустойка в общ размер 170 000 евро по предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот, сключен на 10.07.2008 год, в отхвърлителната част  по евентуалния иск срещу К.Г.К. *** за заплащане на 1250 лв, съставляващи част от пълния размер на разноските, платени от ищеца за нотариалното производство и адвокатски консултации за сключване на договор по нот.акт № 197, т. VI рег.№ 6323, д.№ 1040/2007 год на нотариус с рег.№ 314 и район на действие Районен съд Балчик, в отхвърлителната част  по предявения евентуален иск срещу К.Г.К. *** за заплащане на 639,12 евро , съставляващи част от пълния размер на неустойката в общо 170 000 евро по предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот, сключен на 10.07.2008 год, като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

ПОТВЪРЖДАВА решението в частта, с която „Уишбон” ЕООД гр.Варна е осъдено да заплати на В.Г.П. разноски по делото в размер на 7997 лв, представляваща платено от нея адвокатско възнаграждение.

ОТМЕНЯ решението в частта, с която е развален по отношение на М.С.К., Б.С.К., Н.С.К. и Н.М.В. договора за покупко- продажба, сключен с нот.акт № 197, т.VI рег.№ 6323, дело № 1040/2007 на нотариус рег.№ 314 и район на действие РС гр.Балчик, на недвижим имот – урбанизирана територия с площ 3284 кв.м. с идентификатор 02508.51.447 по кадастралната карта на гр.Балчик, в частта за 5/32 ид.ч., продадени от С. Е. К. и Й. Г.Н.,  в осъдителните части с които М.С.К., Б.С.К. и Н.С.К. са осъдени да заплатят на ищеца по 639,12 евро, съставляваща част от припадащия се дял на наследодателя от платената от ищеца цена по договора, ведно със законната лихва, считано от 10.07.2013, както и по 126,20 лв, съставляваща съразмерната на неизгодния за тези ответници част от разноските по водене на делото, платени от ищеца, и в частта, в която Н.М.В. е осъден да заплати на ищеца сумата 639,12 евро, съставляваща част от припадащия се дял на наследодателя от платената от ищеца цена по договора, ведно със законната лихва, считано от 10.07.2013 год, както и в осъдителната част за сумата 257,16 лв, съставляваща съразмерната на неизгодния за този ответник резултат част от разходите на ищеца за водене на делото, и вместо това

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от „Уишбон” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, район Приморски, бул.”Осми приморски полк”№ 151, вх.Б ап.44 с ЕИК 148100869, предявени срещу М.С.К., Б.С.К., Н.С.К. и Н.М.В. за разваляне на договора за покупко- продажба, сключен с нот.акт № 197, т.VI рег.№ 6323, дело № 1040/2007 на нотариус рег.№ 314 и район на действие РС гр.Балчик, на недвижим имот – урбанизирана територия с площ 3284 кв.м. с идентификатор 02508.51.447 по кадастралната карта на гр.Балчик, в частта за 5/32 ид.ч., продадени от С. Е. К. и Й. Г.Н.,

ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от „Уишбон” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, район Приморски, бул.”Осми приморски полк”№ 151, вх.Б ап.44 с ЕИК 148100869 срещу М.С.К. с ЕГН **********, Б.С.К. с ЕГН ********** и Н.С.К. с ЕГН ********** за заплащане на суми в размер по 639,12 евро за всеки от тях, съставляваща част от припадащия се дял на наследодателя от платената от ищеца цена по договора, ведно със законната лихва, считано от 10.07.2013, 

ОТХВЪРЛЯ исковете предявени от „Уишбон” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, район Приморски, бул.”Осми приморски полк”№ 151, вх.Б ап.44 с ЕИК 148100869 срещу Н.М.В. за заплащане на сумата 639,12 евро, съставляваща част от припадащия се дял на наследодателя от платената от ищеца цена по договора, ведно със законната лихва, считано от 10.07.2013 год.

ОСЪЖДА „Уишбон” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, район Приморски, бул.”Осми приморски полк”№ 151, вх.Б ап.44 с ЕИК 148100869 да заплати на К.Г.К. *** с ЕГН ********** разноски за тази инстанция в размер на 8100 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)