О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

694/08.12.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 08. 12.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№556/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от В.Н.Н. чрез процесуалния му представител адв.Д.П. против определение №2892/07.11.2017г., постановено по в.гр.д.№476/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без уважение подадената от В.Н.Н. молба за възстановяване на срока по чл.285, ал.1 от ГПК за изправяне нередовно -стите на подадената от същия касационна жалба вх.№16970/13.06.2017г. против решение №716/09.05.2017г., постановено по в.гр.д.№476/17г. по описа на ВОС, опре -делен му от съда с разпореждане №5347/15.06.2017г. по в.гр.д.№476/17г., съдържа -що се в „частна жалба/молба” с вх.№20972/18.07.2017г.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което подадената от страната молба за възстановяване на срок бъде уважена.

Въззиваемата К.М.Д. в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв.Н.Т. под -държа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№476/17г. по описа на ВОС, гр.о. е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадената от В.Н.Н. въззивна жалба против решение №151/13.01.2017г., постановено по гр.д.№659/16г. по описа на ВРС, XIV състав, с което е отхвърлен предявеният от В.Н.Н. против К.М.Д. иск за делба на посочения в решението недвижим имот.С решение №716/09.05.2017г., постановено по в.гр.д.№476/17г. по описа на ВОС, гр.о., е потвърдено решение №151/13.01.2017г., постановено по гр.д.№659/16г. по описа на ВРС, XIV състав.Против решението на ВОС В.Н. е подал в срок каса- ционна жалба вх.№16970/13.06.2017г.С разпореждане №5347/15.06.2017г. същата е оставена без движение и са дадени указания на жалбоподателя за отстраняване на нередовностите й, а именно приподписване от адвокат и представяне с препис за насрещната страна на изложение на основания за допускане до касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК.За разпореждането на съда страната е надлежно уведомена на лично на 19.06.2017г.В становище, депозирано на 21.06.2017г., т.е. в рамките на дадения едноседмичен преклузивен срок, В.Н. е посочил, че счита подадената от него касационна жалба за редовна и в която е изложено всичко необходимо, а допълнителни факти и доказателства за нередовностите на реше -нията на ВРС и ВОС ще представи пред ВКС и Инспектората на МП.С разпореждане №5868/30.06.2017г., след изтичане на дадения срок и предвид неотстраняване цитираните нередовности на касационната жалба по см. на чл.284, ал.2 и ал.3, т.1 от ГПК, същата е върната на осн.чл.286, ал.1, т.2 от ГПК.За разпореждането на съда страната е надлежно уведомена на лично на 11.07.2017г.Против разпореждането В. Н. е подал „частна жалба/молба” вх.№20972/18.07.2017г., в която е посочено, че моли жалбата да бъде върната на ВОС, за да се отстранят нередовностите й, т.к. не е успял да си намери адвокат за приподписването й, както и да му бъде предоставе -на правна помощ, т.к. няма възможност да заплаща адв.възнаграждение, както и моли да му бъде продължен срокът за отстраняване нередовностите на жалбата с 14 дни.С определение №1991/28.07.2017г. ВОС е предоставил правна помощ на В. Н. на осн. чл.95 от ГПК, вр. чл.23, ал.3 от ЗПП, изразяваща се в процесуално представителство във връзка с подадената „частна жалба/молба” вх.№20972/18. 07.2017г.След назначаването на адв.Д.П. за процесуален представител на В.Н. с определение №2077/07.08.2017г. са дадени указания да се уточни дали подадената „частна жалба/молба” вх.№20972/18.07.2017г. съставлява молба да възстановяване на срок или частна жалба против разпореждане №5868/30.06.2017г. С молба от 14.08.2017г. В.Н. чрез адв.Д.Петрова е уточнил, че цитираната „частна жалба/молба” вх.№ 20972/18.07.2017г. съставлява молба за възстановяване на срока за изпълнение указанията, дадени в разпореждане №5347/15.06.2017г.С молба от 12.09.2017г. е представено изискуемото изложение по чл.280, ал.1 от ГПК, както и касационната жалба е приподписана от адв.Д.П..С обжалваното опре -деление молбата за възстановяване на срок е оставена без уважение.

Като причини, поради които страната е пропуснала срока за изпълнение на указа -нията, дадени в разпореждане №5347/15.06.2017г., се сочат юридическа неграмот- ност и правножитейска неподготвеност на В.Н., обстоятелството, че поради мате- риалната си затрудненост не е можел да си ангажира адвокат, обстоятелството, че съдът не му е съдействал служебно /въпреки, че е виждал, че В.Н. многократно не е можел да отстранява адекватно нередовностите и противоречията в подаваните от него молби/ за изясняване на делото от фактическа и правна страна, което би могло да стане чрез предоставяне на правна помощ.

Така посочените от страната причини не съставляват особени непредвидени обс -тоятелства по см. на чл.64, ал.2 от ГПК, които тя да не е можела да преодолее.Що се касае до твърдяната в молбата юридическа неграмотност на страната, то следва да бъде посочено, че още след първото оставяне на делото без движение от ВРС за отстраняване нередовностите на исковата молба и постъпване на първата уточня -ваща молба от В.Н. с разпореждане от 16.02.2016г. ВРС надлежно му е указал, че, ако няма възможност да заплати възнаграждение за упълномощен адвокат, а желае да го представлява такъв, има право да поиска предоставяне на правна помощ.След уважаване на молбата на В.Н. с определение от 01.03.2016г. за освобождаване от заплащане от държавни такси и разноски на осн. чл.83, ал.2 от ГПК, същите указания са дадени от ВРС и в разпореждане от 26.04.2016г., както и в изпращаните до него съобщения, вкл. и в проведеното по делото първо о.с.з. 04.10. 2016г., в което отново е разяснено правото му на правна помощ, при което В.Н. изрично е заявил, че не желае да му бъде назначаван служебен защитник.Правото му на правна помощ е указвано и от въззивния съд в изпращаните съобщения. Независимо от изложеното следва да бъде посочено, че съобразно нормата на чл.64, ал.3, изр.2 от ГПК възстановяване на срока не би могло да се допусне, т.к. е било възможно продължаване на срока за извършване на пропуснатото действие, а именно продължаване на срока за изпълнение на разпореждане №5347/15.06.2017г., като вместо молба за възможното продължаване на срока, страната е депозирала цитираното становище от 21.06.2017г.

По изложените съображения съдът приема, че искането за възстановяване на пропуснат срок, обективирано в частна жалба/молба” вх.№20972/18.07.2017г., е неос- нователно и следва да бъде оставено без уважение.Постановеното в този смисъл от ВОС обжалвано определение като правилно следва да бъде потвърдено.          

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2892/07.11.2017г., постановено по в.гр.д. №476/17г. по описа на ВОС, гр.о.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: