О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

684

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на  16.12.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 557/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

   Подадена е частна жалба от „П.”***, представлявано от управителя Д.Х.П. срещу решение № 285/28.10.2013 год. по в.гр.д. № 216/2013 год. на Окръжен съд Търговище, с което са оставени без разглеждане жалбата срещу действията на ЧСИ Анелия Загорова с район на действие ОС гр.Търговище, представляващи опис на недвижим имот – Аптека, намираща се в гр.Търговище, ул.”Сюрен”№ 6, и искането за спиране на изпълнителното производство. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на решението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на първоинстанционния съд за разглеждане и постановяване на акт по същество.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Производството е образувано по жалба от П.”***, представлявано от управителя Д.Х.П. срещу действия на ЧСИ Анелия Загорова с район на действие ОС гр.Търговище, представляващи опис на недвижим имот – Аптека, намираща се в гр.Търговище, ул.”Сюрен”№ 6. В жалбата е направено искане за спиране на изпълнението до окончателното приключване на производството по в.т.д. № 209/2013 год.

Настоящият състав намира, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител не попада в приложното поле на чл. 435 ал.2 ГПК, уреждащ хипотезите, при които длъжникът има право на жалба. Поради това в тази част частната жалба се явява процесуално недопустима и правилно окръжният съд е отказал да я разгледа, като е прекратил производството по нея.

Искането за спиране на изпълнителното производство е от компетентността на ВКС по силата на чл. 282 ГПК. От направената служебна справка в деловодството на съда се установява, че срещу решението по в.т.д. № 209/2013 год. на Апелативен съд Варна е подадена касационна жалба, производството по която не е приключило. Изпълнителният лист, по който е предприето изпълнението, е издаден въз основа невлязлото в сила въззивно решение по това дело, на осн. чл. 404 ал.1 предл.2 от ГПК. Подаването на касационна жалба не спира изпълнението. Жалбоподателят може при условията на чл. 282 ал.2 от ГПК да поиска това от съда, пред който делото е висящо, в случая – от ВКС на РБ.

Мотивите, които е изложил съдът в тази насока са законосъобразни и напълно се споделят от настоящата инстанция.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 285/28.10.2013 год. по в.гр.д. № 216/2013 год. на Окръжен съд Търговище.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: