ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№790

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   17.11.2015 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 557/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от И.Р.И. от гр.Силистра в качеството му на баща и законен представител на И.И.Р. и Д.И.Р. срещу определение № 290/16.10.2015 год по гр.д. № 248/2015 год на Окръжен съд Силистра, с което производството по делото е прекратено и е върната исковата молба. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът е бил сезиран с искова молба от от И.Р.И. от гр.Силистра в качеството му на баща и законен представител на И.И.Р. и Д.И.Р. срещу Министерство на правосъдието за обезщетяване на причинени имуществени вреди в размер на 80000 лв от действията на Специализираното звено на Инспектората към ВСС. Оплакванията в исковата молба се свеждат най-общо до отказ от правосъдие по гр.д. № 637/2014 год на Районен съд Силистра, приключило с влязло в сила определение за прекратяване. С оглед проверка относно движението на това дело е бил сезиран Инспекторатът на ВСС, който е изложил констатациите си в протокол от 24.07.2015 год.

С разпореждане от 06.10.2015 год съдът оставил исковата молба без движение и дал подробни указания до ищеца да уточни кои действия или бездействия на кои длъжностни лица са причинили вредите, да посочи в какво се изразяват вредите – имуществени и неимуществени и да приведе обстоятелствената част в съответствие с петитума на иска. Постъпилата молба вх.№ 2962/15.10.2015 год не съдържа отговор на поставените въпроси. Ищецът, въпреки че с изпратеното му съобщение е бил информиран за правото му на правна помощ, не е поискал предоставяне на такава във връзка с отстраняване нередовностите на исковата молба. Поради това и правилно съдът е постановил нейното връщане.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 290/16.10.2015 год по гр.д. № 248/2015 год на Окръжен съд Силистра, с което производството по делото е прекратено и е върната исковата молба.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 274 ал.3 във вр. с чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.