О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

685/04.11.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 04. 11.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№557/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.Д.А. чрез процесуалния й представител адв.М.Д.против определение №2921/02.09.2016г., постановено по в.т.д.№494/16г. по описа на ВОС, т.о., с което е оставена без разглеждане молба вх.№22966/19.08. 2016г., подадена от К.Д.А., за отмяна на определение №263/04. 08.2016г., с което съдът се е произнесъл по реда на чл.248, ал.1 от ГПК.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Пре -тендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което цитираната молба бъде уважена.Претендират се разноски.

Въззиваемата страна „Водоснабдяване и канализация”ООД, гр.Варна в депозира -ния отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК поддържа становище за ней -ната неоснователност и моли обжалваното определение за бъде потвърдено.Пре - тендира присъждане на разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.т.д.№494/16г. по описа на ВОС, т.о. е образувано по подаде -на въззивна жалба от К.Д.А. против решение №5155/21.12. 2015г., постановено по гр.д.№2329/15г. по описа на ВРС, XIV състав, с което е уважен предявеният от „Водоснабдяване и канализация”ООД, гр.Варна против К. Д.А. иск с пр.осн. чл.422 от ГПК.

С решение №428/08.06.2016г., постановено по в.т.д.№494/16г. по описа на ВОС, т.о., е потвърдено решение №5155/21.12.2015г., постановено по гр.д.№2329/15г. по описа на ВРС, XIV състав, както и въззивницата е осъдена да заплати на въззивае -мото дружество на осн. чл.78, ал.3 от ГПК съдебно-деловодни разноски в размер на 300лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.Предвид цената на иска /под размера по чл.280, ал.2, т.1 от ГПК/, решението на ВОС е влязло в сила на датата на постановяването му, т.е. на 08.06.2016г.

В едномесечен срок от постановяване на необжалваемото решение, т.е. в срока по чл.248, ал.1 от ГПК, с молба от 08.07.2016г. К.А. е поискала да бъде изме - нено решение №428/08.06.2016г., постановено по в.т.д.№494/16г. по описа на ВОС, т.о., в частта му относно разноските като на въззиваемата страна не се присъждат разноски в размер на 300лв. предвид изложените в молбата съображения.

С определение №2632/04.08.2016г., постановено по в.т.д.№494/16г. по описа на ВОС, т.о., молбата на К.А. с пр.осн. чл.248 от ГПК е отхвърлена като неосно -вателна.Определението не подлежи на обжалване на осн. чл.248, ал.3, изр. второ от ГПК с оглед необжалваемоста на въззивното решение, по чието изменение в частта за разноските въззивният съд се е произнесъл.Определението е съобщено на стра -ната чрез процесуалния й представител на 10.08.2016г.С молба вх.№22966/19.08. 2016г./подадена по пощата на 17.08.2016г./ К.А. е претендирала от съда да отмени определението си от 04.08.2016г. и да се произнесе положително по молбата й от 08.07.2016г. с пр.осн. чл.248 от ГПК.

Определенията на съда по чл.248 от ГПК са такива, с които се разрешава мате -риалноправен спор, свързан с предмета на съдебното производство.Като такива те не са сред категорията определения, визирани в нормата на чл.253 от ГПК, които съдът, който ги е постановил, да може сам да изменя или отменя.С оглед изложеното и законосъобразно молбата на страната от 19.08.2016г. е оставена от ВОС без разг -леждане като недопустима с обжалваното определение, което следва да бъде пот -върдено.Независимо от изхода на настоящото производството на въззиваемата страна не следва да се присъждат претендираните разноски за юрисконсултско въз -награждение в размер на 200лв., т.к. производството се развива по повод молби за изменение на решение в частта за разноските, като присъденото на въззиваемата страна юрисконсултско възнаграждение с решение №428/08.06.2016г., постановено по в.т.д. №494/16г. по описа на ВОС, т.о., в размер на 300лв. е за цялостната осъ -ществявана защита на дружеството във въззивното производство, обхващаща и произнасянията относно разноските в производството.    

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2921/02.09.2016г., постановено по в.т.д.№494/ 16г. по описа на ВОС, т.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: